قابل توجه دانشجویان محترم دکترای تخصصی دانشگاه...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

شمارش معکوس برگزاری هشتمین همایش ملی قیام تاریخی عاشورا از دیدگاه اهل سنت...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

دومین جشنواره سراسری از حماسه تا حماسه/ویژه دانشگاهیان....