شماره صندلی دانشکده علوم انسانی

کد درس نام درس استاد ساعت امتحان تاریخ امتحان مشاهده شماره صندلی
10564 اصول تنظيم و کنترل بودجه دولت هيراد - عليرضا 11:00 1399/03/25 PDF icon مشاهده
10568 اصول حسابداري 2 شهسوارزهي - راحله 08:00 1399/03/25 PDF icon مشاهده
10569 اصول حسابداري 2 يوسفي - محمدعلي 08:00 1399/03/25 PDF icon مشاهده
12020 نگارش پيشرفته حاصلي سنقري - مهدي 08:00 1399/03/25 PDF icon مشاهده
10562 تجزيه وتحليل وطراحي سيستم پور شهابي - وحيد 11:00 1399/03/25 PDF icon مشاهده
12282 مباني سازمان و مديريت اکاتي - سهيلا 14:00 1399/03/25 PDF icon مشاهده
11392 مكاتبات تجاري و گزارش نويسي شهسوارزهي - راحله 14:00 1399/03/25 PDF icon مشاهده
10905 سير انديشه هاي سياسي خانم اوكاتي 8 1399/03/29 PDF icon مشاهده
12487 مديريت سرمايه گذاري خانم شهسوارزهي 8 1399/03/29 PDF icon مشاهده
11288 نمونه ها نثر ساده انگليسي خانم ميرزايي 11 1399/03/29 PDF icon مشاهده
11595 بازاريابي و مديريت بازار پيشرفته دكتر دهمرده 11 1399/03/29 PDF icon مشاهده
10906 سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت دكتر سالاري 11 1399/03/29 PDF icon مشاهده
10831 حسابداري دولتي دكتر حق پرست 14 1399/03/29 PDF icon مشاهده
10825 حسابداري دولتي دكتر حق پرست 14 1399/03/29 PDF icon مشاهده
12622 مديريت تبيغات برند دكتر ناصري 8 1399/03/31 PDF icon مشاهده
10536 اقتصاد خرد خانم عارفي 8 1399/03/31 PDF icon مشاهده
12624 حقوق اساسي سازمانهاي دولتي اصغري 8 1399/03/31 PDF icon مشاهده
11036 روانشناسي سازماني كرد 8 1399/03/31 PDF icon مشاهده
12586 روش تدريس زبان خارجي امين افشار 8 1399/03/31 PDF icon مشاهده
11308 مكالمه موضوعي دكتر ايماني 8 1399/03/31 PDF icon مشاهده
11382 زبان شناسي مقابله اي دكتر ايماني 8 1399/03/31 PDF icon مشاهده
10622 برنامه ريزي و توسعه دكتر سرگلزايي 11 1399/03/31 PDF icon مشاهده
10622 توسعه اقتصادي و برنامه ريزي دكتر ناصري 11 1399/03/31 PDF icon مشاهده
12385 ادبيات معاصر فارسي دكتر رومياني 11 1399/03/31 PDF icon مشاهده
10857 بررسي موارد خاص در حسابداري دكتر رخشاني 11 1399/03/31 PDF icon مشاهده
11309 ماليه عمومي اسماعيل زايي 11 1399/03/31 PDF icon مشاهده
11856 برنامه ريزي كاربردي اراضي شهري دكتر كريميان 11 1399/03/31 PDF icon مشاهده
11719 مكتبهاي جغرافيايي دكتر ميري 11 1399/03/31 PDF icon مشاهده
11717 متون تخصصي دكتر حافظ 11 1399/03/31 PDF icon مشاهده
11733 جغرافياي شهري و توريسم دكتر حافظ 11 1399/03/31 PDF icon مشاهده
12333 مديريت رفتار سازماني باغباني 14 1399/03/31 PDF icon مشاهده
12699 ترجمه انفرادي 2 دكتر سنجراني 14 1399/03/31 PDF icon مشاهده
10522 بازركاني بين الملل دكتر سرگلزايي 14 1399/03/31 PDF icon مشاهده
10960 مساله يابي و حل مساله دكتر سرگلزايي 14 1399/03/31 PDF icon مشاهده