شماره صندلی دانشکده فنی و مهندسی

کد درس نام درس استاد ساعت امتحان تاریخ امتحان مشاهده شماره صندلی
10456 زمین شناسی مهندسی حبیبی مود 14 99/03/27 PDF icon مشاهده
11175 سازه های فلزی مودی 14 99/03/27 PDF icon مشاهده
10957 مدارهای مجتمع CMOS ترخان 14 99/03/27 PDF icon مشاهده
11149 تاسیسات مکانیکی اژدری مقدم 8 99/03/29 PDF icon مشاهده
10896 تحلیل سیستم های انرژی حسن نیا 8 99/03/29 PDF icon مشاهده
10262 مباحث ویژه دهواری 8 99/03/29 PDF icon مشاهده
10725 مقاومت مصالح بخشی 8 99/3/29 PDF icon مشاهده
10448 روسازی راه تناکی زاده 11 99/03/29 PDF icon مشاهده
10692 طراحی ومعماری وشهرسازی عرب اول 11 99/03/29 PDF icon مشاهده
10686 طراحی ومعماری وشهرسازی عرب اول 11 99/03/29 PDF icon مشاهده
11227 آشنایی با هنر شهریاری 14 99/03/29 PDF icon مشاهده