شماره صندلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

کد درس نام درس استاد ساعت امتحان تاریخ امتحان مشاهده شماره صندلی
11630 تاريخ حقوق كيخا- رضا 17:00 1399/03/27 PDF icon مشاهده
12082 حقوق جزاي اختصاصي2 نوري-فاطمه 08:00 1399/03/29 PDF icon مشاهده
11503 حقوق جزاي عمومي3 بولاقي- بابك 08:00 1399/03/29 PDF icon مشاهده
12283 متون حقوقي 1 ميري-سيد علي 11:00 1399/03/29 PDF icon مشاهده
11448 متون حقوقي 1 اكبري-محمد 11:00 1399/03/29 PDF icon مشاهده
11437 حقوق اساسي2 كيخا- رضا 14:00 1399/03/29 PDF icon مشاهده
11726 داوري بين المللي اكبري-محمد 14:00 1399/03/29 PDF icon مشاهده
10282 روشهاي تحقيق 2 حضرتي-سپيده 14:00 1399/03/29 PDF icon مشاهده
11081 فقه استدلالي 2 طباطبايي-سعيد شرف الدين 14:00 1399/03/29 PDF icon مشاهده