شماره صندلی دانشکده عمومی

کد درس نام درس استاد ساعت امتحان تاریخ امتحان مشاهده شماره صندلی
11813 تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام وایران یعقوب کریمی 17 1399/03/29 PDF icon مشاهده
11913 تفسیر موضوعی نهج البلاغه محمد راهداری 17 1399/03/29 PDF icon مشاهده
11914 تفسیر موضوعی نهج البلاغه محمد راهداری 17 1399/03/29 PDF icon مشاهده
11015 تفسیر موضوعی نهج البلاغه محمد راهداری 17 1399/03/29 PDF icon مشاهده
11920 تفسیر موضوعی نهج البلاغه محمد راهداری 17 1399/03/29 PDF icon مشاهده