شماره صندلی دانشکده علوم پایه

کد درس نام درس استاد ساعت امتحان تاریخ امتحان مشاهده شماره صندلی
11989 رياضيات وآمار مهديه قرباني هرمزدابادي 17:00 1399/03/26 PDF icon مشاهده
11990 رياضيات وآمار مهديه قرباني هرمزدابادي 17:00 1399/03/26 PDF icon مشاهده
12165 بيوشيمي عمومي سيدمحمدرضا حسيني طباطبايي 11:00 1399/03/31 PDF icon مشاهده
12148 تحليل حوضه ها محمدرضا نورا 11:00 1399/03/31 PDF icon مشاهده
12098 كليات روشهاوفنون تدريس (2) کارگاهی محمدگل كهرازه 11:00 1399/03/31 PDF icon مشاهده
12260 رياضي گسسته بهزاد دهواري 11:00 1399/03/31 PDF icon مشاهده
12092 زمين شناسي ايران حامد ياراحمدزهی 11:00 1399/03/31 PDF icon مشاهده
13024 زمين شناسي ايران و كشورهاي همجوار حامد ياراحمدزهی 11:00 1399/03/31 PDF icon مشاهده
12085 سامانه اطلاعات جغرافيايي محمدالياس مسلم پور 11:00 1399/03/31 PDF icon مشاهده
11658 شیمی آلی (1) سيدمحمدرضا حسيني طباطبايي 11:00 1399/03/31 PDF icon مشاهده
11660 شیمی آلی (1) خاطره خندان باراني 11:00 1399/03/31 PDF icon مشاهده