شماره صندلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

کد درس نام درس استاد ساعت امتحان تاریخ امتحان مشاهده شماره صندلی
11315 تاريخ تربيت بدني شهركي - ىادي 11:00 1399/03/25 PDF icon مشاهده
10633 تحليل محتواي كتابهاي درسي دوره ابتدايي 1 ميرگل - احمد 11:00 1399/03/25 PDF icon مشاهده
11713 روش پژوىش مهربان - احمد 14:00 1399/03/25 PDF icon مشاهده
10714 شیوه های مطالعه و کتاب خوانی جواد زاده - سيد مهدي 14:00 1399/03/25 PDF icon مشاهده
10716 شیوه های مطالعه و کتاب خوانی جواد زاده - سيد مهدي 14:00 1399/03/25 PDF icon مشاهده
10718 شیوه های مطالعه و کتاب خوانی ميرشکار - حسن 14:00 1399/03/25 PDF icon مشاهده
11408 فيزيولوژي انساني راهبر - عليرضا 14:00 1399/03/25 PDF icon مشاهده
12236 فيزيولوژي انساني راهبر - عليرضا 14:00 1399/03/25 PDF icon مشاهده
11409 فيزيولوژي ورزشي 1 راهبر - عليرضا 14:00 1399/03/25 PDF icon مشاهده
11410 فيزيولوژي ورزشي 2 راهبر - عليرضا 14:00 1399/03/25 PDF icon مشاهده
12406 فيزيولوژي ورزشي 2 راهبر - عليرضا 14:00 1399/03/25 PDF icon مشاهده
12154 فيزيولوژي ورزشي راهبر - عليرضا 14:00 1399/03/25 PDF icon مشاهده
12495 كليات راهنمایی ومشاوره رستمي - مسعود 11:00 1399/03/25 PDF icon مشاهده
10081 مباني راهنمايي ومشاوره مباشري - فرشته 08:00 1399/03/25 PDF icon مشاهده
10082 مباني راهنمايي ومشاوره مباشري - فرشته 08:00 1399/03/25 PDF icon مشاهده
10850 روش تدریس علوم تجربی دوره ابتدایی سرکارخانم سارا نخجیری 08:00 1399/03/26 PDF icon 10850.pdf
10853 روش تدریس علوم تجربی دوره ابتدایی سرکارخانم سارا نخجیری 08:00 1399/03/26 PDF icon 10853.pdf
10820 کلیات روشهاوفنون تدریس1 سرکارخانم پریسا فرخی نژاد 11:00 1399/03/26 PDF icon مشاهده
12442 کلیات روشهاوفنون تدریس1 سرکارخانم پریسا فرخی نژاد 11:00 1399/03/26 PDF icon مشاهده
10684 آموزش و پرورش تطبیقی محمدرضا نورا 11:00 1399/03/26 PDF icon مشاهده
12899 کلیات روشهاوفنون تدریس1 محمد فرزانجو 11:00 1399/03/26 PDF icon مشاهده
10091 روانشناسی دین محمدرضا زاهدشیخی 14:00 1399/03/26 PDF icon مشاهده
10092 روانشناسی دین محمدرضا زاهدشیخی 14:00 1399/03/26 PDF icon مشاهده
10093 روانشناسی دین محمدرضا زاهدشیخی 14:00 1399/03/26 PDF icon مشاهده
11377 سنجش واندازه گیری درتربیت بدنی نجمه الصباح علوی زاده 14:00 1399/03/26 PDF icon مشاهده
10851 روش تدریس علوم تجربی دوره ابتدایی سرکارخانم سارا نخجیری 08:00 1399/03/26 PDF icon مشاهده
10854 روش تدریس علوم تجربی دوره ابتدایی سرکارخانم سارا نخجیری 08:00 1399/03/26 PDF icon مشاهده
10173 روانشناسی افرادبانیازهای خاص1 شکوه شه بخش 08:00 1399/03/27 PDF icon مشاهده
10174 روانشناسی افرادبانیازهای خاص1 شکوه شه بخش 08:00 1399/03/27 PDF icon مشاهده
10623 مبانی واصول برنامه ریزی آموزشی سرکارخانم سارا نخجیری 08:00 1399/03/27 PDF icon مشاهده
12387 روش تدریس ورزش و بازی در دوره ابتدایی محسن غفاری مقدم 08:00 1399/03/27 PDF icon مشاهده
10121 آزمون های روانشناختی2 اله نظر علی صوفی 11:00 1399/03/27 PDF icon مشاهده
10122 آزمون های روانشناختی2 اله نظر علی صوفی 11:00 1399/03/27 PDF icon مشاهده
10164 آزمون های روانشناختی2 اله نظر علی صوفی 11:00 1399/03/27 PDF icon مشاهده
10634 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی سارا فیروزیان 11:00 1399/03/27 PDF icon مشاهده
12303 زبان تخصصی علیرضا راهبر 11:00 1399/03/27 PDF icon مشاهده
10111 روانشناسی تربیتی محمدعلی فردین 14:00 1399/03/27 PDF icon مشاهده
10112 روانشناسی تربیتی محمدعلی فردین 14:00 1399/03/27 PDF icon مشاهده
10113 روانشناسی تربیتی محمدرضا زاهدشیخی 14:00 1399/03/27 PDF icon مشاهده
10114 روانشناسی تربیتی محمدرضا زاهدشیخی 14:00 1399/03/27 PDF icon مشاهده
11715 فلسفه رهبری آموزشی محسن شمسی گوشکی 14:00 1399/03/27 PDF icon مشاهده
10083 روانشناسی تحولی2 غلامرضا ثناگوی محرر 08:00 1399/03/29 PDF icon مشاهده
10084 روانشناسی تحولی2 عبدالحمید الهامی فر 08:00 1399/03/29 PDF icon مشاهده
10085 روانشناسی تحولی2 محمدهادی دادرس 08:00 1399/03/29 PDF icon مشاهده
10086 روانشناسی تحولی2 غلامرضا ثناگوی محرر 08:00 1399/03/29 PDF icon مشاهده
10154 روانشناسی خانواده فرشته مباشری 11:00 1399/03/29 PDF icon مشاهده
10155 روانشناسی خانواده فرشته مباشری 11:00 1399/03/29 PDF icon مشاهده
10156 روانشناسی خانواده فرشته مباشری 11:00 1399/03/29 PDF icon مشاهده
10190 راهنمایی و مشاوره (جبرانی) سوفیا خانقاهی 11:00 1399/03/29 PDF icon مشاهده
11323 تربیت بدنی در مدارس هادی شهرکی 11:00 1399/03/29 PDF icon مشاهده
11718 تغییر و نوآوری آموزشی محسن شمسی گوشکی 11:00 1399/03/29 PDF icon مشاهده
10720 روانشناسی یادگیری محمدرضا زاهدشیخی 14:00 1399/03/29 PDF icon مشاهده
10722 روانشناسی یادگیری حمیدرضا عباسی 14:00 1399/03/29 PDF icon 10722.pdf
10723 روانشناسی یادگیری عبدالحمید الهامی فر 14:00 1399/03/29 PDF icon مشاهده