تقویم آموزشی

تقويم آموزشي نيمسال دوم 94-93

انتخاب واحد
يكشنبه 93/11/5وروديهاي سال 90و89 و ماقبل كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي
دوشنبه 93/11/6وروديهاي سال 92 و91 كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي
سه شنبه93/11/7وروديهاي سال 93 كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي
شروع كلاسها : چهارشنبه 93/11/8
حذف اضافه
شنبه 93/12/2وروديهاي سال 90 و89 ماقبل كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي
يكشنبه93/12/3وروديهاي سال 92و91 كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي
دوشنبه 93/12/4وروديهاي سال 93 كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي
پايان كلاسها در سال جاري : 93/12/28
حذف اضطراري 94/2/27 لغايت 94/2/29
پايان كلاسها : 94/3/13امتحانات 94/3/16 لغايت 94/3/26

اول 94-93

زمانبندي انتخاب واحد اول 94-93 پس از فرايند تجميع رشته گرايشهاي واحدهاي دانشگاهي
شنبه93/6/15وروديهاي سال 88 و ماقبل كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي
يكشنبه93/6/16وروديهاي سال 89 كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي
دوشنبه93/6/17وروديهاي سال 90 كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي
سه شنبه93/6/18وروديهاي سال 91 كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي
چهارشنبه93/6/19وروديهاي سال 92 كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي
پنج شنبه93/6/20وروديهاي سال 93 كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي
جمعه ،شنبه ،يكشنبه،دوشنبه،سه شنبه93/6/25،24،23،22،21كليه وروديها و رشته ها و مقاطع تحصيلي
شروع كلاسها93/7/1
حذف و اضافه نيمسال اول 94-93
شنبه93/7/12وروديهاي سال 88 و ماقبل
يكشنبه93/7/13وروديهاي سال 89
دوشنبه93/7/14وروديهاي سال 90
سه شنبه93/7/15وروديهاي سال 91
چهارشنبه93/7/16وروديهاي سال 92
پنج شنبه93/7/17وروديهاي سال 93
جمعه93/7/18كليه وروديها و رشته ها و مقاطع تحصيلي
پايان كلاسها93/10/20

صفحه‌ها