ارزیابی و نظارت طرحهای پژوهشی و فناوری

رديف

عنوان طرح

محل انجام فعاليت

تاريخ انجام

زمان ارزیابی و نظارت طرح

اسامي همكاران بترتيب اولويت

ملاحظات

 

شروع

پايان

 

1

ارزيابي عملكرديك صدو بيست بنگاه زودبازده تحت حمايت سازمان كار وامور اجتماعي

استان سيستان وبلوچستان

85

88

سه سال

امين رضا كماليان

بر اساس نامه شماره28941 ادره كار وامور اجتماعي استان س وب