تهیه، تدوین و تولید متن درسی/کتاب/ مجموعه مقالات

ردیف

عنوان فعالیت

نوع فعالیت

 محل انتشار یا ارائه

تاريخ انتشار يا قبولي براي چاپ توسط مؤسسه مورد تاييد هيات مميزه

اسامي همكاران بترتيب

ملاحظات

 

1

استانداردهاي مديريت كيفيت فراگير

تهيه وتدوين وتوليد متن درسي

كارشناسي ارشد مديريت فناوري دانشكده مجازي

نيمسال دوم 88-89

امين رضا كماليان

 

 
 
 

2

برنامه ريزي منابع سازماني

تهيه وتدوين وتوليد متن درسي

كارشناسي ارشد مديريت فناوري دانشكده مجازي

نيمسال اول 90-89

امين رضا كماليان

 

 
 
 

3

مجموعه خلاصه مقالات همايش ملي مديريت كارآفريني وتوسعه منطقه اي

گردآوري وتدوين خلاصه مجموعه مقالات

دانشگاه سيستان بلوچستان

آذر ماه 1388

امين رضا كماليان

 

 
 
 

4

مجموعه كامل مقالات اولين همايش ملي مديريت كارآفريني وتوسعه منطقه اي

گردآوري وتدوين مجموعه كامل مقالات

دانشگاه سيستان بلوچستان

آبان ماه 1389

امين رضا كماليان

 

 
 
 

5

مداخلات بهسازی سازمان

تالیف

دانشگاه سيستان بلوچستان

آذر ماه 1390

امین رضا کمالیان

 

 
 

6

مدیریت تحول

تالیف

دانشگاه سيستان بلوچستان

1390

امین رضا کمالیان

 

 
 

7

مدیریت منابع سازمانی

تالیف

دانشگاه سيستان بلوچستان

در دست چاپ

امین رضا کمالیان