دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي

 تاريخچه دانشكده:   مهر ماه 1393

سرپرست دانشكده : دكترمحمودرضا انوري                 

گروههاي آموزشي: دكتري روانشناسي عمومي-دكتري روانشناسي تربيتيكارشناسي ارشد

روانشناسي  تربيتي ،  عمومي ، باليني  - كارشناسي ارشد  مديريت آموزشي  –  كارشناسي

روانشناسي ،  راهنمايي ومشاوره ،  آموزش ابتدايي ، تربيت بدني

كارشناسان گروه :علي مسعودي نيا -  پیمان خواجه بنجاراسما رخشانيمرضيه شهركي

شماره تماس مسئولين و مديران گروه:

1-دكتر غلامرضا ثناگو: مديرگروه دكتراوكارشناسي ارشدروانشناسي عمومي   09151491448

2-دكتر محمود شيرازي  "      "     "          "       "        "      تربيتي    09153404219 

3-دكترنورمحمد بخشناني  "      " كارشناسي ارشد روانشناسي باليني           09153411424

4- دكترحسن شهركي پور "      "       "         "  مديريت آموزشي           05431135322

5-  آقاي هادي شهركي     "      "  كارشناسي  تربيت بدني                      09155407169

6-  خانم ناهيد شهرياري   "     "    " روانشناسي ،راهنمايي و مشاوره ،  آموزش ابتدايي     05431135328

 

 

                                                           سرپرست دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي

                                                                             محمودرضا انوري