دانشکده فنی و مهندسی

تاریخچه دانشکده:

این دانشکده باایجاد رشته مهندسی برق الکترونیک در سال 1364فعالیت خویش را آغاز و سپس با پذیرش دانشجو در رشته های زیر روند توسعه ای خویش را در زمینه فعالیت های آموزش درمقاطع کارشناسی، ٰکارشناسی ارشدودکتری در رشته های مختلف مهندسی ادامه داد.

زراعت و اصلاح نباتات(1364)،ارشد صنایع(1369)،کارشناسی صنایع(1370)،عمران(1370)،کارشناسی ناپیوسته عمران(1373)،تولیدات گیاهی(1373)،کاردانی کامپیوتر(1373)، کاردانی پیوسته ساختمان (1377)، کاردانی پیوسته الکترونیک(1378)،کادانی پیوسته کامپیوتر(1381)،آبیاری(1382)،گیاهان دارویی (1382)،کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری(1383)،کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر(1383)،ساخت و تولید(1383)،الکترونیک(1383)،ارشدعمران با گرایش سازه(1383)، کارشناسی ناپیوسته برق(1384)،کاردانی معماری(1384)،تاسیسات(1384)،ارشدزراعت(1387)،مدیریت صنعتی(1389)ارشدمعماری(1393)،دکتری معماری(1393)،ارشدقدرت(1393)،دکتری زراعت(1393)،دکتری اصلاح نباتات(1393)،دکتری باغبانی(1393)

ساختار تشکیلاتی:

سرپرست دانشکده:حسین سپهری راد       مشاهده رزومه

معاون دانشکده:مریم هنرمند

مدیر آموزش:غلامرضا میری

مدیرپژوهش:شیرین علمی

کارشناس آموزش:مسعودحسین آبادی

کارشناسان گروه های آموزشی:

کارشناس گروه کارشناسی ،کارشناسی ارشدودکتری کشاورزی:محبوبه خسروی

کارشناس گروه کارشناسی،کارشناسی ارشدودکتری معماری:بهمن بامدی

کارشناس گروه کارشناسی و کارشناسی ارشدصنایع:محسندرویش زاده

کارشناس گروه کاردانی و کارشناسیارشدکامپیوتر:طاهره حاضر

کارشناس گروه کارشناسی الکترونیک و کارشناسی ارشدقدرت با گرایش قدرت:محسندرویش زاده

کارشناس گروه کارشناسی ارشدمحیط زیست:محبوبه خسروی

مدیران گروه های آموزشی:

مدیر گروه کارشناسی ،کارشناسی ارشدودکتری کشاورزی(زراعت ،اصلاح نباتات):دکتر حمیدرضاگنجعلی                                              31135389: تلفن

مدیر گروه ،کارشناسی ارشد (باغبانی):دکتر مبصر                                                                                                                                  31135389: تلفن

مدیر گروه کارشناسی، کارشناسی ارشدودکتری معماری:مهندس حسین سپهری راد                                                                                 31135391 : تلفن

مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشدعمران:دکتر مهدی شهرکی                                                                                                        31135386: تلفن

مدیرگروه کارشناسی و کارشناسی ارشدصنایع:دکترمحمدمسعوداژدری مقدم                                                                                            31135387: تلفن

مدیر گروه کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشدکامپیوتر:مهندس مریم هنرمند                                                                                       31135395: تلفن

مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشدبرق:دکترشاهبازی                                                                                                                     31135384: تلفن     

مدیر گروه کارشناسی ارشدمحیط زیست: دکترمهناز نصرآبادی                                                                                                                 31135385: تلفن