دانشگاههای آزاد اسلامی

 

 

نامواحددانشگاهی

آدرساینترنتی

آبادان

www .iauabadan.ac.ir

آبادمغان

www .iaupmogan.ac.ir

آباده

www.iauabadeh.ac.ir

آباده طشک

 

آبدانان

http://iauabdanan.ac.ir

ابركوه

www .abarkouhiau.ac.ir

ابهر

www abhariau.ac.ir

آذرشهر

www.iauazar.ac.ir

اراك

www .iau-arak.ac.ir

اردبیل

www .iauardabil.ac.ir

اردستان

www .iauard.ac.ir

اردكان

www .iauardakan.ac.ir

ارسنجان

www .iaua.ac.ir

 اروميه

www .iaurmia.ac.ir

آزادشهر

http://www.iauaz.ac.ir

آستارا

www .iau-astara.ac.ir

آستانه

http://www.asaiau.ir

استهبان

www .iauestahban.ac.ir

اسدآباد

 http://iauas.ac.ir

اسفراین

http://www.iauesf.ac.ir

اسکو

http://iauosku.ac.ir

اسلام آباد غرب

http://www.iau-ea.ac.ir

اسلامشهر

www iiauac.ir

آشتیان

www .aiau.ac.ir

اشکذر

www .iauashkezar.ac.ir

اصلاندور

 

اقليد

www .iaueghlid.ac.ir

الیگودرز

www.iau-aligudarz.ac.ir

 امارات متحده عربي

www.iau.ae

امیدیه

www.iauo.ac.ir

انار

www.anariau.ac.ir

انديشمك

www .iauandimeshk.ac.ir

انگوت

http://www.iauangut.ac.ir

اهر

www .iau-ahar.ac.ir

اهرم

www .iauahram.ac.ir

اهواز

www.iauahvaz.ac.ir

آيت الله آملي

www .iauamol.ac.ir

ایذه

www .izehiau.com

ایرانشهر

www.iauiranshahr.ac.ir

ايلام

www.ilam-iau.ac.ir

ایلخچی

http://iauil.ac.ir

ایوانغرب

www2.iau11.ir/ivan

بابل

www .baboliau.ac.ir

بادرود

www.badroudiau.ac.ir

 باغملک

www iaubaghmalek.ac.ir

بافت

www iaubaft.ac.ir

بافق

www .bafgh-iau.ac.ir

بجنورد

www .bojnourdiau.ac.ir

بردسکن

www.iaubc.ac.ir

بردسير

www .bardsiriau.ac.ir

بروجرد

www.iaub.ac.ir

بروجن

www.iauboroujen.ac.ir

بستان آباد

www.iaubos.ac.ir

بم

www.iaubam.ac.ir

بناب

www .bonabiau.ac.ir

بندرانزلی

www.Bandaranzaliiau.ac.ir

بندرجاسک

www .jaskiau.ir

بندرعباس

www .iauba.ac.ir

 بندرکنگان

www kanganiau.ac.ir

بندرگز

www .bandargaziau.ac.ir

بندرگناوه

www.iaugenaveh.ac.ir

بندرلنگه

www .iaubl.ac.ir

بهاباد

www.bahabadiau.ac.ir

بهار

www.iaubah.ac.ir

بهبهان

www .behbahaniau.ac.ir

بهرمان

 

بهشهر

www.iaubs.ac.ir

بوشهر

www .iaubushehr.ac.ir

بوكان

www .iau-boukan.ac.ir

بومهن

 

بوئین زهرا

www.buiniau.ac.ir

بیجار

www.iaubijar.ac.ir

بيرجند

www .iaubir.ac.ir

 بیضا فارس

www.biau.ac.ir

بیله سوار مغان

www.iaubsm.ac.ir

بین الملل خلیج فارس

www iaupg.ir

بین المللی جلفا

www.iauj.ac.ir

بین المللی کیش

www.Iaukish.ir

پارس آباد مغان

www.iaupmogan.ac.ir

پارسیان

www.parsianiau.ac.ir

پردیس

www.Pardisiau.ac.ir

پرند

www piau.ac.ir

پیرانشهر

www.piranshahr-iau.ac.ir

تاكستان

www .tiau.ac.ir

تالش

www.iautalesh.ac.ir

تایباد

http://taybad.ac.ir

تبريز

www .iaut.ac.ir

تربت جام

www .iautj.ac.ir

 تربت حیدریه

www.iautorbat.com

ترکمانچای

 

تفت

www taftiau.ac.ir

تفرش

www .iautb.ac.ir

تکاب

 

تنکابن

www.tonekaboniau.ac.ir

تهران الکترونیکی

www.iauec.ac.ir

تهران پزشکی

www.iautmu.ac.ir

تهران جنوب

www.azad.ac.ir

تهران دندانپزشکی

 

تهران شرق (قیامدشت)

www .qdiau.ac.ir

تهران شمال

www .iau-tnb.ac.ir

تهران علوم تحقیقات

www.srbiau.ac.ir

تهران علوم دارویی

www.iaups.ac.ir

 تهران غرب(سما)

www.wtiau.ac.ir

تهران مركزي

www .iauctb.ac.ir

تویسرکان

www.toyserkaniau.ac.ir

تیران

www .iautiran.ac.ir

جاسب

www.Iaujasb.ac.ir

جهرم

www jia.ac.ir

جویبار

www.jouybariau.ac.ir

جیرفت

www.iauji.ac.ir

چابهار

www iauch.ir

چالدران

 

چالوس

www.iauc.ac.ir

حاجی آباد

www.iauha.ac.ir

خارک

www.iaukharg.ac.ir

خاروانا

http://kharvana.marandiau.ac.ir

خاش

www iaukhash.ac.ir

خامنه

www.khamenehiau.ac.ir

 خدابنده

www.khiau.ac.ir

خرم آباد

www.iaukho.IR

خرمشهر

www.Iaukho.ac.ir

خلخال

www.Aukh.ac.ir

خمین

www .iaukhomein.ac.ir

خمینی شهر

www.iaukhsh.ac.ir

خنج

http://iaukhonj.ac.ir

خوراسگان

www.khuisf.ac.ir

خورموج

www.iaukh.ac.ir

خوی

www .iaukhoy.ac.ir

داراب

www.Iaudarab.ac.ir

داریون

www.iaudariun.ac.ir

دامغان

www .damghaniau.ac.ir

درگز

www .d-iau.ac.ir

درهشهر

www.iau-dar.ir

دزفول

www .iaud.ac.ir

 دشتستان

www.diau.ac.ir

دلیجان

www.iau-delijan.ac.ir

دماوند

www.damavandiau.ac.ir

دهاقان

www .dehaghan.ac.ir

دهدشت

www.iaudehdasht.ac.ir

دهدشت

www.iaudehdasht.ac.ir

دهلران

www.iaudehloran.ac.ir

دورود

www.iau-doroud.ac.ir

دولت آباد

www .iaudolatabad.ac.ir

دیلم

www.deylamiau.ac.ir

رامسر

www.iauramsar.ac.ir

رامهرمز

www iauramhormoz.ac.ir

رباط کریم

www.rkiau.ac.ir

ردل

 

رزن

 

 رشت

www.iaurasht.ac.ir

رفسنجان

www.iaurafsanjan.ac.ir

رودان

www.Roudan-iau.com

رودبار

www.iauroodbar.ac.ir

رودسرواملش

www raiau.ac.ir

رودهن

www .riau.ac.ir

زابل

www .iauzabol.ac.ir

زاهد شهر

www.iauzahedshahr.ac.ir

زاهدان

www.iauzah.ac.ir

زرقان

www.iauzarghan.ac.ir

زرند

www.Iauzar.ac.ir

زرندیه

http://ziau.ac.ir

زنجان

www .azu.ac.ir

زواره

 

ساری

www.iausari.ac.ir

 سامن

 

ساوه

www.iau-saveh.ac.ir

سبزوار

www.iaus.ac.ir

سبزوار

www.iaus.ac.ir

سپیدان

www .iausepidan.ac.ir

سراب

www.iausa.ac.ir

سراوان

www.iausaravan.ac.ir

سردشت

www.sardashtiau.ac.ir

سرعین

http://www.iausarein.ac.ir

سروستان

http://www.iausarv.ac.ir

سقز

www.iausaghez.ac.ir

 

 

سلماس

www.iausalmas.ac.ir

سمنان

www .semnaniau.ac.ir

سمیرم

www.iausemirom.ac.ir

سنقروکلیائی

www.iausak.ac.ir

سنندج

www.iausanandaj.ac.ir

 سواد کوه

www.iausk.ac.ir

سوسنگرد

www.siau.ac.ir

سولدوز

http://iausulduz.ac.ir

سیرجان

www.iausirjan.ac.ir

شادگان

www .iaushadegan.ac.ir

شال

http://www.shaliau.ac.ir

شاهرود

www.iau-Shahrood.ac.ir

شاهیندژ

www.iaushahindezh.ac.ir

شاهینشهر

www.iaushsh.ac.ir

شبستر

www.iaushab.ac.ir

شهرمجلسی

www.iaumajlesi.ac.ir

شهربابک

www.shahrbabakiau.ac.ir

شهرری

www.iausr.ac.ir

شهرضا

www.iaush.ac.ir

شهرضا

www.iaush.ac.ir

شهرقدس

www.qodsazad.ir

 شهرکرد

www.iaushk.ac.ir

شهریار

www shriau.ac.ir

شوشتر

www.iau-shoushtar.ac.ir

شیراز

www.iaushiraz.ac.ir

شیرگاه

 

شیروان

www .iau-shirvan.ac.ir

صحنه

http://78.39.246.66

صفادشت

 

صفاشهر

www.iausafashahr.ac.ir

صوفیان

www.sofianiau.ac.ir

صومعه سرا

www.sowmesaraiau.ac.ir

طبس

http://iau-tabas.ac.ir

جبشیر

www.ajabshiriau.ac.ir

علی آباد کتول

www.aliabadiau.ac.ir

فارسان

http://www.iaufarsan.ac.ir

فراهان

www.iau-farahan.ac.ir

فردوس

www.ferdowsiau.ac.ir

فریدن

 

فریمان

http://fiau.ac.ir

فسا

http://www.iaufasa.ac.ir

فلاورجان

www.iaufala.ac.ir

فومن و شفت

http://www.fshiau.ac.ir

فیرورق

 

 فیروزآباد

www.iauf.ac.ir

فیروزکوه

www.iaufb.ac.ir

قائمشهر

www.ghaemshahriau.ac.ir

قاینات

www.iauq.ir

قروه

http://www.iaughorveh.ac.ir

قزوین

www.qiau.ac.ir

قشم

www.iauqeshm.ac.ir

قصرشیرین

www .iau-ghasr.com

قم

www .qom-iau.ac.ir

قوچان

www.iauq.ac.ir

کازرون

www.Kau.ac.ir

کاشان

www .iaukashan.ac.ir

کاشمر

www.iaukashmar.ac.ir

کبودرآهنگ

www.iauka.ac.ir

کرج

www.kiau.ac.ir

کرمان

www.Iauk.ac.ir

 کرمانشاه

www.iauksh.ac.ir

کلاله

 

کلیبر

www .iau-kaleybar.ac.ir

کمیجان

www.komijaniau.ac.ir

کنگاور

www.iaukangavar.ac.ir

کهنوج

www .kahnoojiau.ac.ir

کوار

http://kavariau.ac.ir

کوهبنان

http://iaukoohbanan.ac.ir

کوهدشت

www.iaukoohdasht.com

گالیکش

http://www.galikeshiau.ac.ir

گچساران

www.iaug.ac.ir

گرگان

www .gorganiau.ac.ir

گرمسار

www.iau-garmsar.ac.ir

گرمی

www.iaugermi.ac.ir

گلبهار

 

گلپایگان

www.giau.ac.ir

 گلوگاه

 

گمیشان

www.gmniau.ac.ir

گناباد

www .iau-gonabad.ac.ir

گناوه

 

گنبد کاووس

www.gonbadiau.ac.ir

گوگان

http://www.iaugowgan.ac.ir

گیلانغرب

www .iauggh.ac.ir

لارستان

http://iaularestan.ac.ir

لامرد

www.iaulamerd.ac.ir

لاهیجان

www .liau.ac.ir

لنجان

www.iauln.ac.ir

لنگرود

www.iaul.ac.ir

ماکو

www .iaumaku.ac.ir

ماهشهر

http://www.mhriau.ac.ir

مبارکه

www.mau.ac.ir

محلات

www.iaumahallat.ac.ir

 محمودآباد

www .iaumah.ac.ir

مراغه

www.iau-maragheh.ac.ir

مرند

www.marandiau.ac.ir

مرودشت

www .miau.ac.ir

مریوان

www iaumarivan.ac.ir

مسجد سلیمان

www.iaumis.ac.ir

مشکین شهر

www.meshkin-iau.ac.ir

مشهد

www.mshdiau.ac.ir

ملارد

www.iaumalard.ac.ir

ملایر

www.iau-malayer.ac.ir

ملکان

www.malekaniau.ac.ir

ممقان

www.iaumamaghan.ac.ir

مهاباد

www.iau-mahabad.ac.ir

مهاجران

www .iaumohajeran.ac.ir

مهدیشهر

http://msh-iau.ac.ir

 مهربان

http://www.iaumehrban.ac.ir

مهریز

www.iaumehriz.ac.ir

میاندوآب

www.iaum.ac.ir

میانه

www.m-iau.ac.ir

میبد

www.maybodiau.ac.ir

میمه

www.iaumeymeh.ac.ir

میناب

http://www.iauminab.ac.ir

مینودشت

www minoodashtau.org

نائین

www.naeiniau.ac.ir

نجفآباد

www.iaun.ac.ir

نراق

www.iau-naragh.ac.ir

نطنز

www.natanziau.ac.ir

نظرآباد

www.Naiau.ac.ir

نقده

www.iauna.ac.ir

 نکا

www.iauneka.ac.ir

نهاوند

http://www.nahavandiau.ac.ir

نور

www.iaunour.ac.ir

نورآباد ممسنی

www.mamasaniiau.ac.ir

نوشهر

www.iauns.ac.ir

نیریز

www.Iauneyriz.ac.ir

نیشابور

www.iau-neyshabur.ac.ir

نیک آباد

http://www.iaunikabad.ac.ir

نیکشهر

www .nikshahriau.ac.ir

هادی شهر

www.iauhadishahr.ac.ir

هرمز

www .iauhormoz.ac.ir

هرند

www.harandiau.ac.ir

هریس

www .herisiau.ac.ir

هشتچین

 

هشترود

www hashtroodiau.ac.ir

 هشتگرد

www.hiau.ac.ir

همدان

www .iauh.ac.ir

هندیجان

www.iauhendijan.ac.ir

هیدج

www.iau-hidaj.ac.ir

ورامین(پیشوا)

www.iauvaramin.ac.ir

ورزقان

www.iauv.ac.ir

یاسوج

www.iauyasooj.ac.ir

یزد

www .iauyazd.ac.ir