دکتر بهبروز بهبودیان

دكتربهروزبهبوديان
عضوهيأت علمي تمام وقت دانشگاه ازاداسلامي واحدزاهدان
استاديارحقوق
سرپرست دانشكده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه ازاداسلامي واحدزاهدان
فرزند : موسي الرضا
شماره شناسنامه : ٤٤
متولد : ١٣٤٩/٠١/٠١
محل تولد : مشهد
فارغ التحصيل ازدانشگاه شهيدبهشتي
ايميل : behrouzbehboudian@gmail.com
تلفن : ٠٩١٥١٤١٩٢٥٢