راهنمایی و مشاوره پايان نامه‌هاي كارشناسي ارشد و رساله‌هاي دكتري

رديف

عنوان پايان نامه‌ها / رساله ها

تعداد واحد

عنوان دوره تحصيلي

تاريخ دقيق دفاع

نام دانشجو

دانشگاه محل انجام

اسامي

 

كارشناسي ارشد

دكتري حرفه‌اي

دكتري تخصصي

نام اساتيد راهنما

نام اساتيد مشاور

 

1

بررسي عملكرد كارخانه سيمان دورود از ديدگاه مهندسي مجدد

4

*

 

 

 

يدالله پناهي

دانشگاه سيستان بلوچستان

امين رضا كماليان

مهدي كاظمي

 

2

مطالعه رابطه ويژگيهاي فردي وشغلي كاركنان  با بهره وري شاغلين شركت سهامي بيمه ايران

4

*

 

 

 

مصطفي بهمني

دانشگاه سيستان بلوچستان

امين رضا كماليان

محمداميني

 

3

بررسي مقايسه اي كيفيت زندگي كاري كاركنان تعاوني هاي فعال توليدي در استان تهران وزنجان

4

*

 

 

 

امير حسين عزيز خاني

دانشگاه سيستان بلوچستان

امين رضا كماليان

 

 

4

بررسي رابطه عدالت سازماني وتوانمندسازي روانشناختي

4

*

 

 

 

رضوان شاه حيدري پور

دانشگاه سيستان بلوچستان

امين رضا كماليان

علي قلي روشن

 

5

امكان سنجي پياده سازي سيستم هاي شناسايي به بوسيله امواج راديويي در شركت هاي بازرگاني زنجيره تامين ايراني مطالعه موردي

4

*

 

 

 

امير فاضل

دانشگاه سيستان بلوچستان

امين رضا كماليان

حبيب الله سالار زهي

 

6

پيمايش سيستم مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي مطالعه موردي شركت گلسار فارس

4

*

 

 

 

حامد معزي

دانشگاه سيستان بلوچستان

امين رضا كماليان

منصور اميني لاري

 
 

7

ارزيابي كارآئي ناشي از فناوري اطلاعات به كار گرفته در بنگاه هاي كوچك ومتوسط با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها

4

*

 

 

 

مهدي اسلامخواه

دانشگاه سيستان بلوچستان

امين رضا كماليان

نورمحمد يعقوبي

 

باقر كرد

 

8

بررسي رابطه بين معيارهاي مدل سرآمدي كسب وكار با اثر بخشي شركت آب ئفاضلاب زاهدان

4

*

 

 

 

فاطمه ساراني

دانشگاه سيستان بلوچستان

حبيب الله سالارزهي

امين رضا كماليان

 
 

9

مطالع وبررسي عوامل موثر بر كارآفريني زنان

6

*

 

 

 

سواد حمايتي

دانشگاه سيستان بلوچستان

نورمحمد يعقوبي

امين رضا كماليان

 
 

10

بررسي رابطه بين نظام ارزيابي عملكرد ومديريت دانش سازماني از ديدگاه كاركنان دانشي شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران

4

*

 

 

 

حسن قلي پور گلوجه

دانشگاه سيستان بلوچستان

امين رضا كماليان

 

 

علي اكبر فرهنگي

 

11

بررسي ميزان آمادگي اجراي نظام مديريت مشاركتي(مطالعه موردي)

4

*

 

 

 

نفيسه محمد پور

دانشگاه سيستان بلوچستان

بدرالدين اورعي يزداني

امين رضا كماليان

 

12

بررسي اثربخشي وتنگناهاي اجرايي برنامه آموزشي جهت اخذ گواهي نامه بين المللي رايانه كاركنان دولت در استان سيستان وبلوچستان

4

*

 

 

 

سعيد رنجبر

دانشگاه سيستان بلوچستان

مهدي كاظمي

امين رضا كماليان

 

13

آسيب شناسي خدمات پس از فروش ومعرفي راهبردهاي كارآفرينانه در شركت ايران خودرو

4

*

 

 

1389

سيد محمد صادق خاكسار

دانشگاه سيستان بلوچستان

امين رضا كماليان

نور محمد يعقوبي

 

كامبيز طالبي

 

14

مطالعه عوامل تاثير گذار بر نهادينه سازي كارآفريني سازماني (مطالعه موردي شركت مخابرات شهرستان همدان)

 

*

 

 

1389

اشكان الياس كردي

دانشگاه سيستان بلوچستان

امين رضا كماليان

نورمحمد يعقوبي

 

15

 

 

*

 

 

 

سكينه غلامی

دانشگاه سيستان بلوچستان

يحيي كاظمي

امين رضا كماليان

 

16

شناسایی و رتبه­بندی موانع صنایع کوچک و متوسط در توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و طراحی راهکارها با رویکرد فازی

 

*

 

 

1390

مهدی منوچهری

دانشگاه سيستان بلوچستان

امين رضا كماليان

نورمحمد یعقوبی

 

17

بررسی رابطه بین میزان انگیزشهای مدیریتی مدیران و سلامت سازمانی در شعب موسسعه اعتباری توسعه

 

*

 

 

1390

علی کریمی

دانشگاه سيستان بلوچستان

امين رضا كماليان

مهدی کاظمی

 

18

تبیین مهمترین عوامل مؤثر بر رتبه افشای اطلاعات شرکتهای پذبرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد داده کاوی

 

*

 

 

 

امید افشاری زاده جعفری

دانشگاه سيستان بلوچستان

امين رضا كماليان، علی اکبر نیک نفس

 

 

19

نقش کارآفرینی در توسعه مناطق روستایی (مورد: دهستانهای بخش کاکی شهرستان دشتی)

 

*

 

 

 

اسماعیل حسینی

دانشگاه سيستان بلوچستان

سیروی قنبری

امین رضا کمالیان