ریاست

 نام: سلطانعلی
 نام خانوادگي: میر
 متولد : 1341
 مليت : ايراني
 مرتبه دانشگاهی: استادیار 
 آدرس: ايران، زاهدان، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان

پست الکترونیک:   

  سوابق تحصیلی

  سوابق اجرایی

  مقالات علمی پژوهشی

  مقالات علمی-مروری و ترویجی

  همایشهای علمی معتبر

گزارشهاي علمي و طرحهاي پژوهشی و فناوری

ارزیابی و نظارت طرحهای پژوهشی و فناوری

راهنمایی و مشاوره پايان نامه‌هاي كارشناسي ارشد و رساله‌هاي دكتري

تهیه، تدوین و تولید  متن درسی/کتاب/ مجموعه مقالات