ریاست

 نام: امين رضا
 نام خانوادگي: كماليان
 متولد : 1334
 مليت : ايراني
 مرتبه دانشگاهی: دانشیار           پایه 31  +2 ایثارگری
 آدرس: ايران، زاهدان، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان

پست الکترونیک:
   Kamalian@mgmt.usb.ac.ir
 Kamalian2010@gmail.com

               

  سوابق تحصیلی

  سوابق اجرایی

  مقالات علمی پژوهشی

  مقالات علمی-مروری و ترویجی

  همایشهای علمی معتبر

گزارشهاي علمي و طرحهاي پژوهشی و فناوری

ارزیابی و نظارت طرحهای پژوهشی و فناوری

راهنمایی و مشاوره پايان نامه‌هاي كارشناسي ارشد و رساله‌هاي دكتري

تهیه، تدوین و تولید  متن درسی/کتاب/ مجموعه مقالات