سایر دانشگاهها

وب سایت دانشگاه امام حسین)   http://www.ihu.ac.ir
وب سایت دانشگاه امام رضا (ع)       http://www.imamreza.ac.ir/
وب سایت دانشگاه امام صادق)   http://www.isu.ac.ir
وب سایت دانشگاه ایلام    http://www.ilam.ac.ir
 وب سایت دانشگاه بوعلی سینا همدان   http://www.basu.ac.ir
وب سایت دانشگاه بیرجند   http://www.birjand.ac.ir
وب سایت دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین    http://www.ikiu.ac.ir/
وب سایت دانشگاه بین المللی چابهار   http://www.iuc.ac.ir
وب سایت دانشگاه شهید باهنر کرمان   http://www.uk.ac.ir      (آدرس سایت دوم)   http://www.sbuk.ac.ir
وب سایت دانشگاه شهید بهشتی   http://www.sbu.ac.ir
وب سایت دانشگاه شهید چمران اهواز    http://www.cua.ac.ir
وب سایت دانشگاه شهید چمران شعبه دزفول خوزستان   http://www.nbd.ac.ir
وب سایت دانشگاه شهید رجایی   http://www.srttu.ac.ir
وب سایت دانشگاه شیخ مفید قم   http://www.mofidu.ac.ir
وب سایت دانشگاه شیراز    http://www.shirazu.ac.ir
وب سایت دانشگاه صنعت نفت آبادان    http://www.put.ac.ir
وب سایت دانشگاه صنعتی اصفهان   http://www.iut.ac.ir
وب سایت دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک)    http://www.aku.ac.ir       (آدرس سایت دوم)  http://www.aut.ac.ir
وب سایت دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی   http://www.kntu.ac.ir
وب سایت دانشگاه صنعتی سهند تبریز    http://www.sut.ac.ir
وب سایت دانشگاه صنعتی شریف   http://www.sharif.ac.ir
وب سایت دانشگاه علامه طباطبایی ( ره)    http://www.atu.ac.ir
وب سایت دانشگاه علم وصنعت ایران   http://www.iust.ac.ir
وب سایت دانشگاه علم و صنعت ایران واحد اراک    http://www.iustarak.ac.ir
وب سایت دانشگاه علم و صنعت بهشهر    http://www.bust.ac.ir
وب سایت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی    http://www.uswr.ac.ir
وب سایت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اصفهان   http://www.iuwrs.ac.ir
وب سایت دانشگاه علوم پایه دامغان سمنان   http://www.dubs.ac.ir
وب سایت دانشگاه علوم پزشکی اراک    http://www.arakmu.ac.ir
وب سایت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل    http://www.arums.ac.ir
وب سایت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه    http://www.umsu.ac.ir
وب سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان    http://www.mui.ac.ir
وب سایت دانشگاه علوم پزشکی اهواز   http://www.aums.ac.ir
 وب سایت دانشگاه علوم پزشکی ایران    http://www.ams.ac.ir       (
آدرس سایت دوم)    http://www.iums.ac.ir
وب سایت دانشگاه علوم پزشکی ایلام   http://www.medilam.ac.ir
وب سایت دانشگاه علوم پزشکی بابل    http://www.mubabol.ac.ir
وب سایت دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله    http://www.bmsu.ac.ir
وب سایت دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس   http://www.hums.ac.ir
وب سایت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر   http://www.bpums.com
وب سایت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند    http://www.bums.ac.ir
وب سایت دانشگاه علوم پزشکی تبریز     http://www.tbzmed.ac.ir
وب سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران   http://www.tums.ac.ir
 وب سایت دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   http://www.rums.ac.ir
وب سایت دانشگاه علوم پزشکی  زاهدان   http://www.zdmu.ac.ir
وب سایت دانشگاه علوم پزشکی  زنجان   http://www.zums.ac.ir
وب سایت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان   http://www.medsab.ac.ir
وب سایت دانشگاه علوم پزشکی سمنان    http://www.sem-ums.ac.ir
وب سایت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی    http://www.sbmu.ac.ir
وب سایت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد   http://www.ssu.ac.ir
وب سایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز    http://www.sums.ac.ir
وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین   http://www.qums.ac.ir
وب سایت دانشگاه علوم پزشکی کاشان    http://www.kaums.ac.ir
وب سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان    http://www.muk.ac.ir
وب سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمان    http://www.kmu.ac.ir
وب سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه    http://www.kums.ac.ir
وب سایت دانشگاه علوم پزشکی گلستان   http://www.golestangums.ir
وب سایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان    http://www.gums.ac.ir
وب سایت دانشگاه علوم پزشکی لرستان    http://www.lums.ac.ir
وب سایت دانشگاه علوم پزشکی مازندران   http://www.mmsu.ac.ir
وب سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد     http://www.mums.ac.ir
وب سایت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان    http://www.hums.ac.ir
وب سایت دانشگاه علوم پزشکی همدان    http://www.umsha.ac.ir
وب سایت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  http://www.yums.ac.ir
وب سایت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان    http://www.gau.ac.ir
وب سایت دانشگاه فردوسی مشهد   http://www.um.ac.ir
وب سایت دانشگاه قشم   http://www.qeshm.ac.ir
وب سایت دانشگاه قم   http://www.qom.ac.ir
وب سایت دانشگاه کاشان   http://www.kashanu.ac.ir
وب سایت دانشگاه کردستان   http://www.uok.ac.ir
وب سایت دانشگاه کیش   http://www.kishuniv.com
وب سایت دانشگاه گیلان     http://www.gu.ac.ir           (آدرس سایت دوم)     http://www.guilan.ac.ir
وب سایت دانشگاه لرستان   http://www.lu.ac.ir
وب سایت دانشگاه مازندران    http://www.umz.ac.ir           (آدرس سایت دوم)   http://www.umcc.ac.ir
وب سایت دانشگاه مفید     http://www.mofidu.ac.ir
وب سایت دانشگاه ولی عصر رفسنجان   http://www.vru.ac.ir
وب سایت دانشگاه هرمزگان   http://www.hormozgan.ac.ir
وب سایت دانشگاه هنر     http://www.art.ac.ir
وب سایت دانشگاه یاسوج   http://www.yu.ac.ir
وب سایت دانشگاه یزد   http://www.yazduni.ac.ir


وب سایت دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی   http://www.sphtums.com
وب سایت دانشکده تکنولوژی هواپیمایی کشور   http://www.catc.ac.ir
وب سایت دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه   http://www.sir.ac.ir
وب سایت دانشکده صنعت آب و برق شهید عباسپور       http://www.pwit.ac.ir
وب سایت دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات    http://www.ictfaculty.ir 
وب سایت دانشکده علوم پزشکی فسا   http://www.fums.ac.ir
وب سایت دانشکده مهندسی مکانیک صنعتی شریف   http://www.sina.sharif.ac.ir
وب سایت دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی   http://www.atu-economics.ac.ir