سوابق اجرايي

رديف

نوع فعاليت

محل

مشخصات ابلاغ

تاريخ انجام فعاليت

 

شماره

تاريخ

از تاريخ

تا تاريخ

 

1

معاون آموزشی دانشگاه آزاد

 دانشگاه آزاد س و ب

 

 

1367

1370

 

2

معاون اداري مالي دانشگاه

دانشگاه س وب

10734/11

1379/6/28

1379/6/28

1384/7/15

 
 

3

عضو اصلي هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري

دانشگاه س وب

307/م

1382/7/13

1379/6/28

1384/7/15

 

4

رئيس كميته بررسي ساختارسازماني دانشگاه

دانشگاه س وب

16078/11

1379/9/29

1379/6/28

1384/7/15

 

5

قائم مقام رياست دانشگاه

دانشگاه س وب

م/ 331

1380/7/3

1379/6/28

15/07/84

 

11/8767

1381/6/23

 

6

عضو كميته ترفيعات تشويقي اعضا هيات علمي

دانشگاه س وب

2925/ع

1380/10/24

1379/6/28

1384/7/15

 

7

رئيس كمسيون تحول اداري

دانشگاه س وب

3/47170

1387/12/23

1379/6/28

15/07/84

 

8

عضو اصلي هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري

دانشگاه س وب

1726/م/و

1380/11/21

1379/6/28

1384/7/15

 

9

دبير كمسيون بهره وري وتحول اداري

دانشگاه س وب

15475/11

1380/10/24

1379/6/28

1384/7/15

 

10

رئيس كميته اجرايي پنجمين كنفرانس اقتصاد كشاورزي

دانشگاه س وب

 

 

1379/6/28

1384/7/15

 

11

عضو شوراي تخصصي آموزشكده كشاورزي ومنابع طبيعي

دانشگاه س وب

 

 

1379/6/28

1384/7/15

 

12

دبير كمسيون مناقصه دانشگاه

دانشگاه س وب

 

 

1379/6/28

1384/7/15

 
 

13

رئيس كمسيون بودجه وبرنامه ريزي مالي

دانشگاه س وب

 

 

1379/6/28

1384/7/15

 

14

عضو كميته اجرايي دانشگاه

دانشگاه س وب

11/13979

1383/9/1

28/06/79

1384/7/15

 

15

عضو  شوراي پژوهشي و برنامه ريزي مركز مطالعات شبه قاره

دانشگاه س وب

11/9982

1383/7/4

28/06/79

1384/7/15

 

16

دبيري كنفرانس ملي كارآفريني وتوسعه منطقه اي

دانشگاه س وب

 

آذر 88

آذر 88

آذر 88

 

17

رئيس دانشكده كارآفريني

دانشگاه س وب

 

خرداد89

خرداد89

تاكنون

 

18

معاون فرهنگی اجتماعی دانشکده کارآفرینی

دانشگاه س وب

 

 

آبان1390

تاكنون

 

19

عضو کمیسیون تخصصی علوم رفتاری و اجتماعی هیئت ممیزه دانشگاه

دانشگاه س وب

 

 

آبان1390

تاكنون

 

20

ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد

دانشگاه س و ب

 

 

مهر 1391

 تاکنون