معاونت اداری و مالی

معاون اداری و مالی:                                                                                           

محمدرضا رخشانی

دکتری ریاضی

 

وظایف معاونت اداری و مالی

توسعه منابع انساني, محور اصلي فعاليت معاونت اداري و مالي

·         ايجاد آگاهي علمي و ارتقاي سطح اطلاعات و دانش كاركنان

·         ارتقاي قابليتها و توانائيها و ارتقاي سطح آگاهي اجتماعي كاركنان

·         توسعه مهارت و توانائيهاي انجام كار و بهبود عملكرد

·         به روز كردن اطلاعات كاركنان و آماده سازي براي ترفيع

·         حل مسائل ومشكلات كاركنان

·         رشد شخصيت , ارزشها و اخلاقيات براي رسيدن به نظام مطلوب اداري

 

درزندگي سازماني ,امنيت شغلي از جمله مسائلي است كه كاركنان سازمانها رابه خود مشغول مي كند و بخشي از انرژي رواني و فكري سازمان صرف اين مسئله مي شود .در صورتي كه كاركنان ازاين بابت به سطوح مطلوبي از آسودگي خاطر دست يابند با فراغ بال توان و انرژي فكري و جسمي خود را در اختيار سازمان قرار مي دهند و سازمان نيز كمتر دچار تنشهاي انساني مي گردد,وقتي بحث امنيت شغلي مي شود موضوع رسمي شدن و تضمين حقوق و مزايا در ذهن تداعي مي شود. معاونت اداري ومالي دانشگاه آزاداسلامي ضمن توجه به مساله رسمي شدن و استخدام دائمي كاركنان به تواناسازي كاركنان كه محور اصلي امنيت شغلي است تاكيد زيادي داشته است, چرا كه اعتقاد به اهميت توانا سازي كاركنان در ثبات و امنيت شغلي انان دارد.