مقالات علمی - مروري و ترويجي

   

رديف

عنوان مقاله

 زبان

نوع مقاله

نام نشريه يا ناشر

كشور

صفحات

مشخصات

 

مروري

علمي ترويجي

سال چندم

 
 

1

مطالعه عوامل تاثير گذار در كارآفريني سازماني و نقش آن در پياده سازي استراتژي كارآفريني

فارسي

 

*

راهبرد ياس

ايران

 

 

 

2

اندازه گيري كارآيي نسبي شركت هاي مستقر در شهرك صنايع غذايي و بيوتكنولوژي مشهد بر اساس شاخص هاي فناوري اطلاعات با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها

فارسي

 

 

پژوهش هاي مديريت

ايران

 

 

 

دانشكده مديريت دانشگاه سيستان وبلوچستان

 

3

بررسي ميزان آمادگي اجراي نظام مديريت مشاركتي" مطالعه موردي"

فارسي

 

 

پژوهش هاي مديريت

ايران

48-29

دوم