همايشهاي علمي معتبر

رديف

تاريخ

عنوان همایش علمي معتبر

محل برگزاري

عنوان مقاله

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي)

خلاصه مقاله

مقاله كامل

ملاحظات

كشور

شهر

1

هجري شمسي

Fifteen international symposium on horticulturaleconomics and management

آلمان

برلن

Dates marketing and exporting challenges in Iran

Karim koshteh

 

*

 

روز

ماه

سال

Aminreza Kamalian

 

 

 

 

ميلادي

 

روز

ماه

سال

 

20

5

2004

 

2

هجري شمسي

International seminar on innovation in strategicmanagement for organizational excellence

هند

Puna

Study the relation of after sales services andentreprenural oppurtunities

Aminareza Kamalian

 

*

 

روز

ماه

سال

Noormohamad Yaghoobi

 

 

 

Seyed Mohhamad Sadegh Khaksar

ميلادي

روز

ماه

سال

8,9

10

2010

3

هجري شمسي

دومين كنفرانس بين المللي بازاريابي خدمات مالي

ايران

تهران

بررسي رابطه بازاريابي داخلي وكيفيت خدمات در صنعت بانكداري

امين رضا كماليان

 

*

 

روز

ماه

سال

سيد ايمان هاشمي مقدم

6و7

آذر

89

حميد رضا رضئاني

ميلادي

محمد صادق خاكسار

روز

ماه

سال

4

هجري شمسي

اولين همايش ملي مديريت شيراز

ايران

شيراز

بررسي ابعاد خدمات پس از فروش در صنعت خودرو وتاثير آن بر بهبود راهبردهاي مبتني بر بازار

امينرضا كماليان

 

*

 

روز

ماه

سال

سيد محمد صادق خاكسار

17

8

89

سيد روح الله خاكسار

ميلادي

روز

ماه

سال

 

 

 

5

هجري شمسي

چهارمين كنفرانس ملي مديريت تكنولوژي

ايران

تهران

بررسي فرصت هاي كارآفرينانه مبتني بر فناوري اطلاعات در بخش خدمات پس از فروش ايران خودرو

امين رضا كماليان

 

*

 

روز

ماه

سال

سيد محمد صادق خاكسار

14

8

89

حسين يزداني

ميلادي

روز

ماه

سال

 

 

 

6

هجري شمسي

سومين كنفرانس ملي خلاقيت شناسيtrizمهندسي ومديريت نوآوري ايران

ايران

تهران

نهادينه شدن نوآوري ونهادينه سازي كارآفريني در سازمان

امين رضا كماليان

 

*

 

روز

ماه

سال

نورمحمد يعقوبي

5و6

آبان

89

اشكان الياس كردي

ميلادي

روز

ماه

سال

 

 

 

7

هجري شمسي

اولين همايش ملي مديريت كارآفريني وتوسعه منطقه اي

ايران

زاهدان

مطالعه امادگي سازمان هاي كارآفرين در اجراي نظام مديريت مشاركتي به عنوان زمينه ساز توسعه خلاقيت ونوآوري

بدر الدين اورعي يزداني

 

*

 

روز

ماه

سال

امين رضا كماليان

11و12

آذر

1388

نفيسه محمد پور

ميلادي

 

روز

ماه

سال

 

 

 

 

 

8

هجري شمسي

اولين همايش ملي مديريت كارآفريني وتوسعه منطقه اي

ايران

زاهدان

نقش هوش هيجاني در رفتار هاي كارآفرينانه

امين رضا كماليان

 

*

 

روز

ماه

سال

امير فاضل

11و12

آذر

1388

 

ميلادي

 

روز

ماه

سال

 

 

 

 

 

9

هجري شمسي

اولين همايش ملي مديريت كارآفريني وتوسعه منطقه اي

ايران

زاهدان

بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر گرايشات كارآفرينانه

امين رضا كماليان

 

*

 

روز

ماه

سال

سيد ايمن هاشمي مقدم

11و12

آذر

1388

سيد محمد صادق خاكسار

ميلادي

 

روز

ماه

سال

 

 

 

 

 

10

هجري شمسي

اولين همايش ملي مديريت كارآفريني وتوسعه منطقه اي

ايران

زاهدان

نوآوري سازماني وتاثير آن بر سرآمدي شركت ها

حبيب الله سالارزهي

 

*

 

روز

ماه

سال

امين رضا كماليان

11و12

آذر

1388

فاطمه ساراني

ميلادي

 

روز

ماه

سال

 

 

 

 

 

11

هجري شمسي

اولين همايش ملي مديريت كارآفريني وتوسعه منطقه اي

ايران

زاهدان

بررسي نقش مراكز رشد وارائه الگويي براي افزايش عملكرد انها در جهت توصعه كسب وكارهاي نوپا

امين رضا كماليان

 

*

 

روز

ماه

سال

سيد محمد صادق خاكسار

11و12

آذر

1388

سيد ايمان هاشمي مقدم

ميلادي

 

روز

ماه

سال

 

 

 

 

 

12

هجري شمسي

اولين همايش ملي مديريت كارآفريني وتوسعه منطقه اي

ايران

زاهدان

تحليل محيط كسب وكار در ايران وجهان

امين رضا كماليان

 

*

 

روز

ماه

سال

محمود حدادي

11و12

آذر

1388

امين قره چاهي

ميلادي

 

روز

ماه

سال

 

 

 

 

 

13

هجري شمسي

اولين همايش ملي مديريت كارآفريني وتوسعه منطقه اي

ايران

زاهدان

بررسي عملكرد منطقه آزاد تجاري صنعتي چابهار در جذب مسات وبنگاه هاي كارآفرين

امين رضا كماليان

 

*

 

روز

ماه

سال

محمد دنيايي

11و12

آذر

1388

 

ميلادي

 

روز

ماه

سال

 

 

 

 

 

14

هجري شمسي

همايش ملي كارآفريني وتوسعه

ايران

ايلام

بررسي تاثير اعتماد وارتباط متقابل بر گرايشات كارآفرينانه

امين رضا كماليان

*

 

 

روز

ماه

سال

سيد ايمان هاشمي مقدم

15و16

ارديبهشت

1389

طيبه وحيدي مطلق

ميلادي

 

روز

ماه

سال

 

 

 

 

 

15

هجري شمسي

همايش ملي كارآفريني وتوسعه

ايران

ايلام

مركز رشد عاملي تسهيل گر در جهت توسعه وتثبيت كسب وكارهاي كوچك ومتوسط

سيد محمد صادق خاكسار

*

 

 

روز

ماه

سال

امين رضا كماليان

15و16

ارديبهشت

1389

امين قره چاهي

ميلادي

 

روز

ماه

سال

 

 

 

 

 

 

كشور

شهر

 

16

هجري شمسي

همايش ملي كارآفريني وتوسعه

ايران

ايلام

مديريت ارتباط با مشتري: راهبردي كارافرينانه در جهت وضعيت گردشگري( مطالعه موردي: تشكيلات گردشگري در شيراز)

امين رضا كماليان

*

 

 

روز

ماه

سال

سيد روح الله خاكسار

15و16

ارديبهشت

1389

سيد محمد صادق خاكسار

ميلادي

 

روز

ماه

سال

 

 

 

 

 

17

هجري شمسي

همايش ملي كارآفريني وتوسعه

ايران

ايلام

مجاورت جغرافيايي مراكز دانش(دانشگاهها ) به شركت هاي كارآفرين وتاثير ان بر عملكرد آنها

وحيد رنجبر

*

 

 

روز

ماه

سال

مهدي اسلامخواه

15و16

ارديبهشت

1389

امين رضا كماليان

ميلادي

 

روز

ماه

سال

 

 

 

 

 

18

هجري شمسي

دومين كنفرانس شهر الكترونيكي

ايران

تهران

نقش سيستم هاي RFIDدر ايجاد شهرهاي الكترونيكي

امير فاضل

 

*

 

روز

ماه

سال

امين رضا كماليان

3و4

3

1388

 

ميلادي

 

روز

ماه

سال

 

 

 

 

 

19

هجري شمسي

پنجمين كنفرانس بين المللي مديريت فناوري اطلاعات وارتباطات

ايران

تهران

آناليزي بر مزايا وموانع به كار گيري سيستم هاي RFIDدر مديريت زنجيره تامين

امين رضا كماليان

 

*

 

روز

ماه

سال

امير فاضل

30

بهمن

87

 

ميلادي

 

روز

ماه

سال

 

 

 

 

 

20

هجري شمسي

همايش ملي چالش هاي مديريت ورهبري در سازمان هاي ايراني

ايران

اصفهان

درك عدالت و ابعاد ان در سازمان: نياز مديران امروز

 

 

*

 

روز

ماه

سال

24

4

89

ميلادي

روز

ماه

سال

 

 

 

21

هجري شمسي

همايش ملي چالش هاي مديريت ورهبري در سازمان هاي ايراني

ايران

اصفهان

توانمند سازي روانشناختي : رويكردي نوين در مديريت منابع انساني

 

 

*

 

روز

ماه

سال

24

4

89

ميلادي

روز

ماه

سال

 

 

 

22

هجري شمسي

ششمين كنفرانس بين المللي مديريت

ايران

تهران

بررسي رابطه بين نظام ارزيابي عملكرد ومديريت دانش سازماني

حسن قلي پور گلوجه

 

*

 

روز

ماه

سال

امين رضا كماليان

 

 

 

علي اكبر فرهنگي

23

هجري شمسي

اولین کنفرانس بین­المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی

ایران

شیراز

بررسی نقش سرمایه مخاطره­پذیر در توسعه کارآفرینی

امین رضا کمالیان

 

*

 

روز

ماه

سال

میلاد گوران

27

11

89

علی دریکنده

24

هجري شمسي

اولین کنفرانس بین­المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی

ایران

شیراز

ظرفیتهای کارآفرینی مراکز رشد فناوری

امین رضا کمالیان

 

*