گزارشهاي علمي و طرحهاي پژوهشی و فناوری

رديف

عنوان گزارش

محل انجام

تاريخ انجام

اسامي همكاران بترتيب اولويت (شامل نام متقاضي)

ملاحظات

فعاليت

شروع

پايان

1

بررسيموفقيتوعدمموفقيت شركت هاي تعاوني مصرف در استان سيستان وبلوچستان

استان سيستان و بلوچستان

مهر85

مهر86

امين رضا كماليان

بر اساس نامه شماره 10663 اداره كل تعاون استان سيستان بلوچستان از محل اعتبارات پژوهشي اداره كل تعاون استان سيستان وبلوچستان به مبلغ چهل ميليون ريال

مسعود مير

2

بررسي توانمنديها وموانع توسعه صنعت گردشگري در چابهار

استان سيستان و بلوچستان

خرداد84

فروردين85

مهدي كاظمي

به استناد قرارداد شماره1420-11 معاونت پژوهشي دانشگاه

امين رضا كماليان

3

بررسی موانع سرمایه گذاری و ارائه راهکارهای لازم در استان سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان

اردیببهشت 1389

اردیبهشت 1390

امین رضا کمالیان، مریم راشکی، سید محمد صادق خاکسار

 

4

برنامه ریزی استراتژیک توسعه صنعتی استان سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان

اردیببهشت 1389

اردیبهشت 1390

امین رضا کمالیان، مریم راشکی، سید محمد صادق خاکسار

 

5

ساماندهی شرکتهای تعاونی دهیاریهای استان سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان

اسفند 1389

اسفند 1390

امین رضا کمالیان (مدیر پروژه)

 

6

تدوین سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان

 فروردین 1390

شهریور 1390

مصیب پهلوانی-امین رضا کمالیان

 

7

مطالعه زنجیره ارزش صنایع منتخب مستقر در شهرکهای صنعتی استان

استان سیستان و بلوچستان

 دی 1390

شهریور 1391

امین رضا کمالیان (مدیر پروژه)

 

8

تدوین سند فناوری اطلاعات استان سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان

 شهریور 1391

تاکنون

امین رضا کمالیان (مدیر پروژه)

 

9

تدوین سند فناوری اطلاعات شهرداری زاهدان

استان سیستان و بلوچستان

 مهر 1391

تاکنون

امین رضا کمالیان (مدیر پروژه)