دانشکده حقوق و علوم سیاسی

نام دانشکده:دانشکده حقوق و علوم سیاسی

تاریخچه دانشکده: پس از ادغام واحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان و بدلیل شلوغی ازدحام و پرهیز از تراکم به عنوان بخشی از دانشکده علوم  انسانی در شهریور 1393 به عنوان دانشکده مستقل درمحل فعلی شروع به کار نمود.

ساختار تشکیلاتی :

سرپرست دانشکده:دکتر بهروز بهبودیان      مشاهده رزومه

مدیر پژوهش:مهناز نورا

مدیر آموزش: محمد نورا

کارشناس آموزش

1-محبوبه شهرکی

2-علیرضا توقعی

مدیرگروههای آموزشی:

دکتری:

1-حقوق عمومی:دکتربهروز بهبودیان

2-فقه و مبانی حقوق اسلامی :دکتر طباطبایی

3-علوم سیاسی :دکتر امینی

کارشناسی ارشد

1-حقوق عمومی: دکتر بهروز بهبودیان

2-حقوق خصوصی:دکتر بهروز بهبودیان

3-حقوق جزا و جرم شناسی: دکتر بهروز بهبودیان

4-فقه و مبانی حقوق اسلامی :دکتر طباطبایی

5-علوم سیاسی-دکتر امینی

6-جامعه شناسی-دکتر خزایی

کارشناسی:

1-دکتر بهروز بهبودیان- حقوق

2-دکترخزایی- علوم سیاسی

3-دکتر طباطبایی الهیات

کارشناس گروه آموزشی:

کارشناس گروه حقوق:شیوا جهان منش

حقوق کارشناسی

حقوق عمومی کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی کارشناسی ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد

حقوق عمومی دکتری

کارشناس گروه علوم سیاسیجامعه شناسی – فقه و مبانی حقوق اسلامی: محبوبه شهرکی

 

گروههای آموزشی:

حقوق

حقوق -کارشناسی

حقوق جزاو جرم شناسی –کارشناسی ارشد

حقوق عمومی- کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی-کارشناسی ارشد

حقوق عمومی-دکتری

2- علوم سیاسی

علوم سیاسی-کارشناسی

علوم سیاسیکارشناسی ارشد

علوم سیاسی- مسائل ایران-دکتری

3-جامعه شناسی

جامعه شناسیکارشناسی ارشد

4-فقه و مبانی حقوق اسلامی

الهیات و معارف اسلامی- کارشناسی

فقه و مبانی حقوق اسلامی- کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی-دکتری

 

 

ردیف

نام گروه

مقطع

تعداد دانشجو

نام مدیر گروه

مدرک تحصیلی

تلفن

نام کارشناس گروه

تلفن

1

حقوق

کارشناسی

 

دکتر بهروز بهبودیان

دکتری تخصصی

09151419252

خانم شیوا جهان منش

31135436

2

حقوق جزا و جرم شناسی

کارشناسی ارشد

 

دکتر بهروز بهبودیان

دکتری تخصصی

09151419252

خانم شیوا جهان منش

31135436

3

حقوق عمومی

کارشناسی ارشد

 

دکتر بهروز بهبودیان

دکتری تخصصی

09151419252

خانم شیوا جهان منش

31135436

4

حقوق خصوصی

کارشناسی ارشد

 

دکتر بهروز بهبودیان

دکتری تخصصی

09151419252

خانم شیوا جهان منش

31135436

5

حقوق عمومی

دکتری

 

دکتر بهروز بهبودیان

دکتری تخصصی

09151419252

خانم شیوا جهان منش

31135436

6

علوم سیاسی

کارشناسی

 

دکتر ضیاءخزایی

 

09151909088

آقای حمیدرضا شهرکی

31135435

7

علوم سیاسی

کارشناسی ارشد

 

دکنر علی اکبر امینی

 

09122143809

آقای حمیدرضا شهرکی

31135435

8

علوم سیاسی- مسائل ایران

دکتری

 

دکنر علی اکبر امینی

 

09122143809

آقای حمیدرضا شهرکی

31135435

9

فقه و مبانی حقوق اسلامی

کارشناسی

 

دکتر سید شرف الدین طباطبایی

 

09151908530

آقای حمیدرضا شهرکی

31135435

10

فقه و مبانی حقوق اسلامی

کارشناسی ارشد

 

دکتر سید شرف الدین طباطبایی

 

09151908530

آقای حمیدرضا شهرکی

31135435

11

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دکتری

 

دکتر سید شرف الدین طباطبایی

 

09151908530

آقای حمیدرضا شهرکی

31135435

12

جامعه شناسی

کارشناسی ارشد

 

دکتر ضیاءخزایی

 

09151909088

آقای حمیدرضا شهرکی

31135435