دانشکده علوم انسانی

نام دانشکده :علوم انسانی

تاریخچه دانشکده:از بدو تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان در سال 61

سرپرست دانشکده:حسین ملاشاهی

·        ساختار دانشکده:

·        رئیس دانشکده :دکترحسین ملاشاهی    مشاهده رزومه

·        معاون دانشکده :دکتر بهروز رومیانی

·        مدیر آموزش :آقای قدرتعلی فخیره

·        کارشناس آموزش:آقای محمد راشکی

·        کارشناس گروه ارشد و دکتری حسابداری :سرکار خانم هما شکیبا

·        کارشناس گروه کارشناسی حسابداری :سرکار خانم مهین دهمرده

·        کارشناس گروه ارشد و دکتری مدیریت :آقای حسین نصیری

·        کارشناس گروه کارشناسی مدیریت :آقای علی گنجعلی

·        کارشناس گروه ارشد و دکتری و کارشناسی جغرافیا :آقای حسینعلی خمری

·         کارشناس گروه ارشد و دکتری و کارشناسی زبان ادبیات فارسی :آقای امیر حمزه واعظی

·         رئیس امور اداری :آقای عبدالرضا بیک

·         مدیر گروه ارشد و دکتری حسابداری:دکتر احمد پیفه - 311354

·         مدیر گروه ارشد و دکتری جغرافیا :دکتر معصومه حافظ رضا زاده -31135444

·         مدیر گروه ارشد و دکتری مدیریت:دکتر ابراهیم حدادی-31135445

·         مدیر گروه ارشد و دکتری ادبیات :دکتر حبیب جدید الاسلامی- 31135446

·         مدیر گروه کارشناسی مدیریت:دکتر علیرضا سرگلزایی –31135449

·         مدیر گروه کارشناسی حسابداری:آقای عباسعلی حق پرست- 31135448