حراست واحد

ارتباط با حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

دفتر حراست دانشگاه آماده دریافت هرگونه انتقاد ، پیشنهاد و خبر شما می باشد

تلفن مستقیم دفتر حراست: 

33415976054

31135225-31135226-31135227-054

تماس با حفاظت فيزيكي:

31135204-31135203