هیأت علمی

ابراهيم زاده مقدم

متولد سال 1361

دانشکده اصلی: 

ليسانس كامپيوتر - نرم افزار

فوق ليسانس كامپيوتر - هوش مصنوعي

             1-    هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان از 1389

             2-     معاونت دانشگاه جامع علمي كاربردي تربت حيدريه 1388- 1389

3-     مدرس دانشگاه آزاد اسلامي مشهد،  تربت حيدريه و زاهدان از 1387

4-     استاد مدعو دانشگاه پيام نور تربت حيدريه و سبزوار از سال 1385

5-     استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار از 1385 تا 1388

6-     استاد مدعو آموزشكده فني پسران تربت حيدريه از 1386

7-     استاد مدعو دانشگاه دولتي تربت حيدريه از سال 1387

8-      استاد مدعو دانشگاه علمي كاربردي تربت حيدريه و سبزوار از 1387

9-      مدير گروه كامپيوتر آموزشكده فني پسران تربت حيدريه در سال 1387-1388

10-     مدير گروه كامپيوتر و ITدانشگاه علمي كاربردي تربت حيدريه 1388-1390

11-     استاد مدعو آموزشكده فني سما تربت حيدريه، مشهد، سبزوار از سال 1385

12-     استاد راهنما گروه كامپيوتر دانشكده فني و مهندسي تربت حيدريه 1390

1- انجام طرح پژوهشي "بهينه سازي الگوريتم ژنتيك مبتني بر سيستم هاي آشوبناك" با پشتيباني دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

مقالات ژورنال

 

     “Chaotic Genetic Algorithm based on Lorenz Chaotic System for Optimization Problems“. Ebrahimzade.R , Jampur.M, I.J. Intelligent Systems and Applications, 2013, 5, 50-59

Towards A Fast Method For Iris Identification With Fractal And Chaos Game Theory” Jampour.M, Ebrahimzadeh.R, Yaghoobi.M, Soleimani-Nezhad.A, International Journal of Pattern Recognition and Arti¯cial Intelligence Vol. 26, No. 4 (2012) 1256011

 

 

 

 

مقالات كنفرانس

 

1-   " يك تكنيك جديد در شناسايي عنبيه چشم بوسيله تئوري فركتال ". رضا ابراهيم زاده مقدم، مهدي يعقوبي، مهدي جم پور، ششمين كنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصوير ايران 1389

 

2-   " استخراج و طبقه بندي تصاوير عنبيه چشم به كمك بعد فركتالي و رنگ موثر عنبيه ".  رضا ابراهيم زاده مقدم، مهدي رجبي قرايي، مهدي يعقوبي. اولين كنفرانس ملي محاسبات نرم و فناوري اطلاعات، ماهشهر 1389

 

3-   "بكارگيري دستگاه موبايل در كمك به برآورد و ارزيابي رژيم غذايي ". رضا ابراهيم زاده مقدم، ساناز قاسمي. همايش منطقه اي مهندسي كامپيوتر، دانش و فناوري اطلاعات، كاشمر 1391

 

4-   " كشف كلاهبرداري در تراكنش هاي آنلاين با رويكرد تلفيقي از داده كاوي"ساناز قاسمي، رضا ابراهيم زاده كنفرانس منطقه اي مهندسي كامپيوتر، دانش و فناوري اطلاعات، كاشمر 1391

 

5-   " بهينه سازي سيستم فازي با استفاده از روش تركيبي بهينه سازي انبوه ذرات و خوشه بندي سلسله مراتبي"  ساناز قاسمي ، رضا ابراهيم زاده ، كنفرانس منطقه اي تجارت الكترونيك و امنيت شبكه هاي كامپيوتري مسجد سليمان1391

  Impulse Noise Detection And Reduction Using Fuzzy Logic And Median Heuristic Filter“. Jampour,M. Ziari,M . Ebrahimzadeh,R. Ashourzadeh,M. Networking and Information Technology (ICNIT),IEEE 2010 International Conference.