هیأت علمی

ابراهیم زاده

مشخصات فردی:

نام: ابوالفضل                نام خانوادگی: ابراهیم زاده                تاریخ تولد: 19/4/1364

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی (Ph.D)

رشته تحصیلی و گرایش: ریاضی- سیستم های دینامیکی

شغل: عضو هیات علمی دانشگاه           

 محل اشتغال: دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان- دانشکده علوم پایه- گروه ریاضی

ایمیل: abolfazl35@yahoo.com

دانشکده اصلی: 

 

الف- سوابق تحصیلی:

 کارشناسی ریاضی محض- فارغ التحصیل رتبه اول- دانشگاه بیرجند - 1386

کارشناسی ارشد ریاضی (هندسه) - دانشگاه شهید باهنر کرمان- 1389

دکتری ریاضی (سیستم های دینامیکی) - علوم و تحقیقات کرمان - 1393

 

ب- سوابق آموزشی (تدریس)

تدریس در دانشگاه آزاداسلامی زاهدان به عنوان عضو هیات علمی تمام وقت از بهمن سال 1389

تدریس در دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی کاربردی، موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، دانشکده های فنی دختران و پسران و... در کرمان از سال 1386 تا 1389.

دروس تدریس شده:

آنالیز حقیقی، مبانی ریاضی، سیستم‌های دینامیکی و سمینار در مقطع کارشناسی ارشد

ریاضی مهندسی، معادلات دیفرانسیل، محاسبات عددی، تحقیق در عملیات  ریاضی عمومی 1و2، ریاضیات و کاربرد، ریاضیات و مقدمات آمار 1و2، آمار و احتمال مهندسی، آمار و کاربرد آن در مدیریت 1و2.

 

الف- مقالات چاپ شده یا پذیرفته شده در مجلات معتبر

-1

A. Ebrahimzadeh, M. Ebrahimi, Entropy of Dynamical Systems on Weights of a Graph, Journal of Mahani Mathematical Research Center, 2 (2013), 53-63 

-2

A.Ebrahimzadeh, M. Ebrahimi, The Entropy of Fuzzy DynamicalSystems, Advances in fuzzy mathematics, 8(1), (2013), 17–23

-3

 A. Ebrahimzadeh, M. Ebrahimi, The Entropy of Countable Dynamical Systems, U.P.B. Sci. Bull, Series A., 76(4), (2014), 107-114

-4

 M.H. Asadian, A. Ebrahimzadeh, Relative Entropy and Relative Conditional Entropy with Infinite Partitions, Italian Journal of Pure and Applied Mathematics, 35, (2015), , 319-326 

-5

 A. Ebrahimzadeh, A.Delbaznasab, A Generalization of notion Group as Dynamical Groups, IJSBAR, 20, (2015), 67-75

-6

A. Ebrahimzadeh, Quantum Conditional Logical Entropy of Dynamical Systems, Italian Journal of Pure and Applied Mathematics,879 (2016), 879-886

-7 

 . A. Ebrahimzadeh, Logical Entropy of Quantum Dynamical Systems, Open Physics, 14, (2016), 1-5

     -8

 A. Ebrahimzadeh, The Observational Modelling of Information Function with Finite Partitions, Journal of Mathematical Extension, 10 (2016), 47-57

-9

 A. Ebrahimzadeh, Z. Eslami Giski, Entropy of Quantum Dynamical Systems with Infinite Partitions, Italian Journal of Pure and Applied Mathematics, 37 (2017), 157-164

-10 

 A. Ebrahimzadeh, Z. Eslami Giski and D. Markechova, Logical Entropy of Dynamical Systems - A General Model, Σ-Mathematics, 5(1) (2017), DOI:10.3390/math5010006.

-11 

 A. Ebrahimzadeh, J. Jamalzadeh, Conditional Logical Entropy of Fuzzy  Algebras, Journal of intelligent and fuzzy systems, 33 (2017) 1019–1026

-12

 A. Ebrahimzadeh, Conditional Entropy of Infinite Partitions on Quantum Logic, Journal of Mathematical Extension, 11 (2017), 67-74

-13 

 Z. Eslami Giski, A. Ebrahimzadeh, An Introduction of Logical Entropy on Sequential Effect Algebra, Indagationes Mathematicae, 28, (2017), 928-937

 -14

 M.H. Asadian, A. Ebrahimzadeh, Entropy of Dynamical Systems from the Observer's Viewpoint, with Countable Sigma-Algebras, Journal of Uncertain Systems, Vol.11, No.3, pp.197-204, 2017

-15 

 M.H. Asadian, A. Ebrahimzadeh, On local Tsallis entropy of relative dynamical systems, accepted to Reports on Mathematical Physics

-16 

 A. Ebrahimzadeh, B. Naseri, An application of the entropy on weights of a graph: entropy in Eurozone (2007 - 2014), accepted to Italian Journal of Pure and Applied Mathematics

 -17

 S. Sargazi, A. Ebrahimzadeh, Z. Eslami Giski, Observational Modeling of Logical Entropy of Dynamical Systems with local approach, accepted to Journal of Mathematical Extension

 -18

 A. Ebrahimzadeh, Z. Eslami Giski, Tsallis entropy of dynamical systems – A general scheme, accepted to Journal of intelligent and fuzzy systems

-19

 D. Markechová, B. Mosapour and A. Ebrahimzadeh, Logical Divergence, Logical Entropy, and Logical Mutual Information in Product MV-Algebras, Entropy, 20, 2018, 129, doi:10.3390/e20020129

-20

D. Markechová, A. Ebrahimzadeh and Z. Eslami Giski, Logical entropy of dynamical systems, Advances in Difference Equations, 70, 2018, doi:/10.1186/s13662-018-1524-z   

 

ب) مقالات پذيرفته شده در همايش هاي علمي داخلی و خارجی

 

رديف

عنوان مقاله

مشخصات همايش

 

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي)

 

نام همايش

سطح

محل برگزاري

سال

تعداد نويسندگان

1

The entropy of m-preserving trans formation

with infinite partitionson an algebraic structure

20t  seminar on mathematical analysis and itsapplications

 

ملی

ایران- مراغه

2012

2

A. Ebrahimzadeh, M. Ebrahimi

 

2

Entropy of relative dynamical systems on relative measure spaces

44th  annual iranian mathematics conference

بین المللی

ایران- مشهد

2013

1

Abolfazl Ebrahimzadeh

 

3

Entropy of  Dynamical systems on quantum logic with countable partitions

10th seminar on differential equations and dynamical systems

ملی

ایران- بابلسر

2013

2

Abolfazl Ebrahimzadeh,  Zahra Eslami Giski

 

4

Logical entropy of quantum dynamical systems

International conference on applied analysis and mathematical modeling

بین المللی

ترکیه- استانبول

2015

1

Abolfazl Ebrahimzadeh

 

5

Logical entropy and logical conditional logical entropy under the relation   on probability space

The 2th  national conference on mathematics and its applications in engineering sciences

ملی

ایران- جویبار

2015

2

Abolfazl Ebrahimzadeh,  Zahra Eslami Giski

 

6

Logical entropy of dynamical systems on an algebraic structure

the 2th  national conference on mathematics and its applications in engineering sciences

ملی

ایران- جویبار

2015

2

Abolfazl Ebrahimzadeh, Zahra Eslami Giski

 

7

Induction and expression of  be zero of entropy of dynamical systems on an algebraic structure with infinite partitions

5th mathematics conference of payame noor university,

 

ملی

ایران- شیراز

2012

3

H. M. H. Zarenezhad,  M. Ebrahimi,

 A. Ebrahimzade

 

8

Logical entropyof relative dynamical systems on relative probability measure space

The 7th national conference on mathematics of payame noor university

 

ایران- تبریز

2015

1

Abolfazl Ebrahimzadeh

 

9

Relative dynamical systems by using the concept of atoms

 

The 7th national conference on mathematics of payame noor university

 

ایران- تبریز

2015

1

Abolfazl Ebrahimzadeh

 

10

Logical entropyof semi sequential effect algebra

The 7th national conference on mathematics of payame noor university

 

ایران- تبریز

2015

2

Zahra Eslami Giski,Abolfazl Ebrahimzadeh

 

  
  • A. Ebrahimzadeh, The study of ergodic properties of exponential Shannon entropy on D-poset, The first national conference in Mathematics and its application in science and industry, Zahedan, Iran, 2015.
  •  H. M. H. Zarenezhad, A. Ebrahimzadeh, Logical entropy and conditional logical entropy on D-poset, The first national conference in Mathematics and its application in science and industry, Zahedan, Iran, 2015
  •  
  • A. Ebrahimzadeh, A local relative approach to logical entropy of finite partitions, Conference on dynamical systems and geometric theories, Kerman, Iran, 2016.
  •  
  • A. Ebrahimzadeh, Z. Eslami Giski, Shannon's conditional entropy of dynamical systems in a quantum logic, 9th National Conference on Mathematics of Payam Noor University, 2017
  •  
  • Z. Eslami Giski, A. Ebrahimzadeh, Exponential entropy on sequential effect algebra, 9th National Conference on Mathematics of Payam Noor University, 2017

 

و چند مقاله دیگر در زمینه آموزش ریاضی

 

ج) طرح های پژوهشی خاتمه یافته

1- آنتروپی سیستم های دینامیکی روی یک ساختار جبری با افرازهای نامتناهی- مچری طرح- سال 1391

2- آنتروپی سیستم های دینامیکی روی منطق کوانتوم با افرازهای شمارا- مجری - سال 1392

3- تعریف و بررسی خواصی از گروههای دینامیکی و مثال هایی از آن- مجری - 1393

4- تعریف و بررسی خواصی از آنتروپی منطقی روی ساختارهای جبری- مجری - 1393

5- آنتروپی منطقی از دیدگاه یک مشاهده‌گر روی فضای اندازه احتمال نسبی- مجری- 1394

6- تابع اطلاعات و تابع اطلاعات موضعی از دید یک مشاهده‌گر - مجری - 1394

7- استنتاج و بیان شرایط صفرشدن آنتروپی نگاشت روی یک ساختار جبری با افرازهای نامتناهی - همکار - 1391

8- آنتروپی توپولوژیکی نسبی توابع پیوسته روی فضاهای توپولوژیک فشرده - همکار- 1392

9- نتایجی از آنتروپی شرطی با افرازهای نامتناهی - همکار - 1393 

10- رویکردی جدید به آنتروپی توپولوژیکی نسبی برای فضاهای توپولوژیکی نسبی فشرده - همکار - 1393

11- نتایجی از آنتروپی افرازها و آنتروپی سیستم‌های دینامیکی - همکار - 1394

12- رویکردی جدید به آنتروپی توپولوژیکی نسبی برای فضاهای توپولوژیکی نسبی فشرده - همکار –

          1393   

13- نتایجی از آنتروپی افرازها و آنتروپی سیستم‌های دینامیکی- همکار-1394

14- آنتروپی موضعی سیستم‌های دینامیکی- همکار- 1395

15- آنتروپی منطقی نگاشت روی ساختار جبریD-Poset همکار- 1395

16- تعریف و بررسی خواص آنتروپی شانون و منطقی سیستم دینامیکی تعریف شده روی شبه جبر موثر-

          همکار- 1396

 

د) راهنمایی و مشاوره 10 پایان‌نامه کارشناسی ارشد

ه) عضویت در هیات تحریریه مجله Pure and Applied Mathematics Journal

و) داوری در مجلات: Journal of Mathematical Extension

Advances in Difference Equations

ی) شرکت در کارگاهها

1- کارگاه آموزشی سیستم های دینامیکی- دانشگاه فردوسی مشهد

2- کارگاه پژوهشی ریاضی و آشنایی با مسابقه شهر ریاضی- دانشگاه شهید باهنر کرمان

3- کار گاه متلب- دانشگاه فردوسی مشهد

4- کارگاه زی پرشین- دانشگاه فردوسی مشهد

5- کارگاه آشنایی با آیین نامه ها و قوانین پژوهشی

6- کارگاههای آموزشی تعلیم و تریت 1و2و3

7- کارگاه تربیت قرآنی و راهکارهای آن و کارگاه راهکارهای تربیت قرآنی

8- کارگاه ولایت فقیه و کارگاه ولایت فقیه و مهدویت

 

 

 

رتبه 5 کنکور دکتری دانشگاه آزاد اسلامی سال 1389

پژوهشگر نمونه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان 

نمره پایان نامه دکتری: 20

نمره پایان نامه کارشناسی ارشد: 5/19

فارغ التحصیل رتبه اول دوره کارشناسی

شرکت در مسابقات قرآن دانشجویی کشوری در سال های 1384 و 1385 و مسابقات قرآنی کشوری اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1391

عضو فعال بسیج از سال 1382

همکار در تصنیف کتاب چاپ شده با عنوان "مدلسازی مشاهده‌گر آنتروپی سیستم‌های دینامیکی گسسته"