هیأت علمی

حسینی طباطبائی

 

مشخصات فردی

نام :  سید محمد رضا

نام خانوادگی:  حسینی طباطبائی

آخرین مدرک تحصیلی:  دکترای Ph.D

مرتبه:  استادیار پایه 15

گروه:  شیمی

دانشکده  علوم پایه

رشته تخصصی:  شیمی آلی

E-mails:   smrtaba20@yahoo.com

                 Dr_hosseini_tabatabaei@yahoo.com

                 M.tabatabaei@iauzah.ac.ir

مقاطع تحصیلی

مقطع

رشته

سال اخذ مدرک

محل تحصیل

دکترای Ph.D

شیمی آلی

1379

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

کارشناسی ارشد

شیمی آلی

1374

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

کارشناسی

شیمی کاربردی

1371

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دیپلم

علوم تجربی

1365

دبیرستان شهید باهنر زاهدان

 
 

 

سوابق اجرایی

سمت

محل خدمت

زمان

رییس شورای پژوهشی

منطقه 14

1389 تاکنون

معاون پژوهشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

1386-1381 و 1392-1389

رییس دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل

1389-1386

دبیر هیات اجرایی جذب هیات علمی

دبیرخانه جذب استان سیستان و بلوچستان

1387 تاکنون

رییس دانشکده پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

1382-1380

رییس دانشکده علوم پایه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

1386-1384

عضو کمیته منتخب

هیات جذب استان سیستان و بلوچستان

1388 تاکنون

عضو کارگروه صلاحیتهای عمومی

هیات جذب استان سیستان و بلوچستان

1388 تاکنون

عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی

منطقه 14

1388 تاکنون

عضو شورای طرح، برنامه و بودجه

منطقه 7 و 14

1386-1382 و 1392-1389

عضو شورای راهبردی مرکز علوم و فناوری های پیشرفته (CAST)

استان سیستان و بلوچستان

1390

عضو شورای پژوهشی شهرداری

شهرداری زاهدان

1390

 

دانشکده اصلی: 

سوابق تدریس

عناوین دروس

گروه آموزشی

محل تدریس

مقطع کارشناسی:شیمی مقدماتی،عمومی1و2،شیمی آلی1و2و بیوشیمی،کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی،سنتز ترکیبات آلی، آزمایشگاههای شیمی عمومی و شیمی آلی

مقطع کارشناسی ارشد:شیمی آلی پیشرفته، شیمی هتروسیکلیک، سنتز، روش تحقیق  

شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

شیمی مقدماتی، عمومی، شیمی آلی، بیوشیمی

کشاورزی

شیمی مقدماتی، عمومی، مباحث شیمی آلی

علوم تجربی

شیمی عمومی

زمین شناسی

مقطع کارشناسی: شیمی عمومی، مقطع کارشناسی ارشد: روش تحقیق

صنایع

مقطع کارشناسی ارشد: روش تحقیق

عمران

شیمی مقدماتی، عمومی، بیوشیمی

پرستاری،مامایی،دامپزشکی،

علوم آزمایشگاهی

عمومی1و2، شیمی آلی1و2

داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی زابل

شیمی آلی2

شیمی

دانشگاه پیام نور زاهدان

شیمی عمومی

فیزیک

علوم و تحقیقات تهران

 

1) مقالات ارایه شده در ژورنالهای بین المللی (ISI):

Journals

 Synthesis of dialkyl {(aryl)[2,2-dimethyl-4-oxo-6-(piperidin-1-yl)-4H-[1,3]dioxin-5-yl]methyl}phosphonate by reaction

of Meldrum’s acid, aryl aldehydes and trialkyl phosphites in the presence of piperidine

Authors:   Reza Khosravi, Mohammad R. Hosseini-Tabatabaei* and Ali Forghaniha

Journal:Journal Of Chemical Research, 402–403

Date: JULY 2013

 

 Reaction between 5- isopropylidene-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione and trialkyl(aryl) phosphites in the presence of alcohols

Authors: Mohammad R. Hosseini-Tabatabaei*, A. Hassanabadi.

Journal: Journal Of Chemical Research, 336-338.

Date:  June  2011

 Expeditious Solvent-Free Synthesis of Chromene Derivatives via Three- Component Reactions of N-Nucleophiles

Authors:Mohammad R. Hosseini-Tabatabaei, and Faramarz Rostami-Charati

Journal:Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening, 15, 835-839

Date:  June  2012

 Three Component Synthesis ofSubstituted 4H-[1,3]Dioxin Derivatives Under Solvent-Free Conditions

Authors:Mohammad R. Hosseini-Tabatabaei*, Mohammad R. Akhgar, B. Rafieepour, A. Hassanabadi, M. T. Maghsoodlou and M. Samadizadeh.

Journal: E-Journal of Chemistry, 9(4), 1906-1910

Date: 2012

 Synthesis of highly functionalized thiophenes by three-component and one-pot reaction

Authors: Alireza Hassanabadi and Mohammad R. Hosseini-Tabatabaei.

Journal: Journal of Sulfur Chemistry,Vol. 33, No. 3, 273-277

Date: June 2012

A three-component novel synthesis of 1-[aryl(thioacetamido)methyl]-2-naphthol derivatives

Authors: Alireza Hassanabadi and Mohammad R. Hosseini-Tabatabaei

Journal:Journal Of Chemical Research, 509–510

Date: August 2012

Synthesis of the 1,3-oxathiolanes using asymmetrically oxiranes

Authors: FaramarzRostami-Charati , ZinatossadatHossaini, BitaMohtat, Mehdi Shahraki, Mohammad R.Hosseini-Tabatabaei

Journal:Chinese Chemical Letters 22 (2011) 1143–1146

 Three-component reaction between benzohydrazide acid, ammonium thiocyanate and acid chlorides under solvent-free conditions

 Authors: A. Hassanabadi, M. H. Mosslemin, M. Anary-Abbasinejad, Mohammad R. Hosseini-Tabatabaei, H. Mahmoudian and S. E Tadayonfar.

Journal: Journal of  Sulfur Chemistry,Vol.32, No.4, 355-359.

Date: August 2011

 An efficient one-pot synthesis of 1,3,5-substituted-1H-pyrazoles derivatives

Authors: A. Hassanabadi*, Mohammad R. Hosseini-Tabatabaei, M. Shahraki, M. Anary-Abbasinejad and S.

Ghoroghchian

Journal:Journal Of Chemical Research, 11-14

Date:   January 2011 

 Extraction of benzofurane derivative from rhizomes of Petasites Hybridus Plant: Microwave-assisted method

 Authors: F. Rostami-Charati, S. A. Razavi,  M. Shahraki, A. Mehraban, Mohammad R. Hosseini-Tabatabaei.

Journal: Iranian Journal Of Organic Chemistry, Vol. 2, No.4, 363-365.

Date: 2011

Synthesis of 1,2-dihydroisoquinolines using isoquinoline and activated acetylenes withnNH-acids

Authors: Mohammad R. Hosseini-Tabatabaei, F. Rostami-Charati, M. Shahraki.

Journal: Iranian Journal Of Organic Chemistry, Vol. 2, No 2, 397-401.

Date: 2010

 New synthesis of alkyl 1-tert-Butyl-4,4-dimethyl-2,5-dioxo-pyrrolidine-3-carboxilate and Dialkyl 2-(1-tert-Butylcarbamoyl-1-methyl-ethyl) malonates

Authors: I. Yavari, Mohammad R. Hosseini-Tabatabaei, A. Habibi.

Journal: Synthetic Communications, Vol. 33, No. 15, 2709-2717

Date: 2003

 Reaction between 5- isopropylidene-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione and tert-Butyl isocyanide in the presence of primary or secondary amines

Authors: I. Yavari, A. Habibi, Mohammad R. Hosseini-Tabatabaei, H. Bijanzadeh

Journal: Monatshefte für Chemie,134, 1651-1658.

Date:  2003

Semiempirical SCF MO study of ring inversion in 1,4,4,7,7-tetramethylcyclononane and trimeric acetone peroxide

Authors: I. Yavari, Mohammad R. Hosseini-Tabatabaei, F. Nasiri

Journal: Journal Of Molecular Structure(THEOCHEM), 538, 239-244

Date: 2001

AM1 Study of conformational properties of Z,Z-, E,E- and E,Z-cyclodeca-1,6-diene

Authors: I. Yavari, Mohammad R. Hosseini-Tabatabaei, D. Nori-Shargh, A. Jabbari

 Journal: Journal Of Molecular Structure(THEOCHEM), 574, 9-17.

Date: 2001

 Ab initio study of conformational properties of cycloocta-1,5-diyne, cyclonona-1,5-diyne and cyclodeca-1,6-dyine

Authors: I. Yavari, A. Jabbari, D. Tahmassebi, Mohammad R. Hosseini-Tabatabaei

Journal: Journal Of Molecular Structure(THEOCHEM), 574, 1-7

Date: 2001

 Configurational properties of cyclopentadeca-1,2,4,5,7,8,10,11,13,14-decane

Authors: I. Yavari, D. Nori-Shargh, H. Norouzi-Arasi, Mohammad R. Hosseini-Tabatabaei

Journal: Journal Of Molecular Structure(THEOCHEM), 453, 59-64.

Date: 1998

 

 

2) مقالات ارایه شده در کنفرانسها:

Conferences

“Removal of Lead(II) from aqueous solution by synthezied Manganese dioxide Nano Particles”

Authors: Zh. Saffari, M.Shahraki, Mohammad R. Hosseini-Tabatabaei, Sh.Elmi

Conference: The second conference on Application of Nanotechnology In Science, Engineering and Medicine (NTC2011)

Date: 16 & 17 May 2011.

Place:   Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, I. R. Iran.

 

“Stereoselective synthesis of dialkyl 2-(arylsulfonylamino)-3-(dialkoxyphosphoryl) succinates by reaction between trialkyl(aryl) phosphites, dialkylacetylenedicarboxylates and arylsulfonamides”

Authors: A. Hassanabadi, Mohammad R. Hosseini-Tabatabaei, M. Shahraki, H. Anaraki.

Conferences: The National Chemistry

Date: 12-13 May 2010

Place:   Islamic Azad University, Shahreza Branch, Shahreza, I. R. Iran.

 

“Synthesis of 1,2-dihydroisoquinolines via multicomponent reactions of NH-acids in water”

Authors: Mohammad R. Hosseini-Tabatabaei, F. Rostami-Charati, Z. Hosseini

Conference: 17th Iranian Seminar Of Organic Chemistry Chemistry

Date: 12-15 October 2010

Place: University of Mazandaran, Babolsar, I. R. Iran

 

 

3) طرح های پژوهشی

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح

همکاران

سال اتمام

سنتز تركيبات جديد با استفاده از واكنش 4-هيدروكسي كومارين و تركيبات استيلني كم الكترون در شرايط بدون حلال

فرامرز رستمی چراتی

1390

سنتز تركيبات جديد با استفاده از واكنش تركيبات استيلني كم الكترون و ایزاتیندر مجاورت نوکلئوفیلهای نیتروژن دار مانند ایزوکینولین و کینولین در شرايط بدون حلال

فرامرز رستمی چراتی

زینت السادات حسینی

1391

 

 

          4)     داوری 15 طرح پژوهشی

 

          5)     داور 30 پایان نامه کارشناسی ارشد

 

کتب تالیف شده

عنوان کتاب

نویسندگان

محل نشر

سال نشر

سونو شیمی کاربردی

مهدی شهرکی-مصطفی حبیبی خراسانی- سیدمحمدرضاحسینی طباطبائی- ژیلا صفاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

1386

زبان تخصصی برای دانشجویان شیمی

مهدی شهرکی-مصطفی حبیبی خراسانی- سیدمحمدرضاحسینی طباطبائی- ژیلا صفاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

1386