هیأت علمی

خواجه میرزایی

متولد زاهدان

دانشکده اصلی: 

لیسانس مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار  دانشگاه دولتی خوارزمی تهران  - اتمام سال 1378

ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه دولتی اصفهاناتمام سال 1380

ارائه و پذیرش مقاله در کنفرانس سالانه مرکز تحقیقات مخابرات تهران با عنوان

 Performance Analysis of Concurrency Control Algorithms in Distributed Relational Database Management Systems