هیأت علمی

صفاری

الف مشخصات فردی

نام: ژیلا       نام خانوادگی : صفاری             

محل تولد : میانه                  میزان تحصیلات : دکترای تخصصي    مرتبه علمی: استادیار

محل تحصیل : زاهدان- دانشگاه سیستان وبلوچستان         رشته تحصیلی، گرایش : شیمی- معدنی

شغل: عضو هیئت علمی دانشگاه       محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده علوم پایه، گروه شیمی

آدرس : زاهدان - خیابان دانشگاه مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی 

 پست الکترونیک :  

j.saffari@iauzah.ac.ir

 

دانشکده اصلی: 

الف) سوابق تحصیلی

1376-1372

لیسانس شیمی محض دانشگاه سیستان و بلوچستان فارغ التحصیل  رتبه اول

1382-1380

فوق لیسانس شیمی معدنی دانشگاه سیستان و بلوچستان  فارغ التحصیل  رتبه اول

1390-1386

دکتری شیمی معدنی دانشگاه سیستان و بلوچستان رتبه اول ورودیها و فارغ التحصیل  رتبه اول

ب) سوابق شغلی

 

1376-1381

مسئول فنی کارخانه سیم و کابل

1382-1383

آزمایشگاه مواد غذایی علوم پزشکی زاهدان

1383 تا کنون

هیات علمی گروه شیمی دانشگاه آزاد واحد زاهدان

1383-1386

1390-1391

مدیرگروه علوم تجربی

1384-1386

1390-1391

مدیر گروه شیمی

 

1) عناوین پایاننامه ها ی اینجانب:

الف)دوره کارشناسی ارشد

"سنتز و مطالعه الکتروشیمیایی کمپلکسهای اکتا اتیل اکسو پورفیرین آهن" 

استاد راهنما پروفسور مژگان خراسانی مطلق ، استاد مشاور پروفسور ناصر صفری

ب) دوره دکتری

" سنتز و مطالعه مشتقات Heme با لیگاندهای تک دندانه و دو دندانه ای  نیتروژن دار"

استاد راهنما پروفسور مژگان خراسانی مطلق ، استاد مشاور پروفسور میثم نوروزی فر

 

2) لیست مقالات داخلی

ردیف

عنوان همایش علمي معتبر

محل برگزاري

عنوان مقاله

1

هفتمین کنفرانس شیمی معدنی

زنجان

Electrochemical studies of octaethyloxoporphyrin Iron(III) halides, conterion and solvent effects on the redox potentials of iron

2

کنفرانس بین المللی ماکرو سیکل ها

زنجان

Synthesis and characterization of a new verdoheme derivative

3

سیزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

کرمان

تهیه و مطالعه ساختار ملكولی كمپلكسμ اکسو اکتااتیل اکسوپورفیناتو آهن (III) هگزافلوروفسفات [(OEOPFeIII)2O](PF6)2

 

4

دهمین کنفرانس شیمی معدنی

زاهدان

Dinuclear Iron(III) octaethylporphyrin with the Polycyano Anionic Linker 1,4-Dicyanamido-2,5-dichlorobenzene: Synthesis, and characterization

5

دهمین کنفرانس شیمی معدنی

زاهدان

Synthesis and Characterization of New Praseodymium (III) Complexes with 1, 10-phenanthroline and cyanamide Ligands

6

دهمین کنفرانس شیمی معدنی

زاهدان

Synthesis and characterization of a new dimeric iron(III)porphyrin complex containing pyrazine as bridging ligand

7

دهمین کنفرانس شیمی معدنی

زاهدان

Electrosynthesis and Characterization of meso-substituted zinc octaethylporphyrin with pyrazine

8

دهمین کنفرانس شیمی معدنی

زاهدان

Synthesis and Characterization of New Neodymium(III) Complexes with 1,10-phenanthroline and Cyanamide Ligands

9

دهمین کنفرانس شیمی معدنی

زاهدان

A novel dimeric iron(III) porphyrin complex containing 4, 4’-bipyridineas bridging ligand: Synthesis and characterization

10

دهمین کنفرانس شیمی معدنی

زاهدان

Synthesis and Spectroscopic Characterization of a Novel Dinuclear Octaethylporphyrin Iron(III) Complex with 1,4-Dicyanamidobenzene Dianion as Bridging Ligand.

11

یازدهمین کنفرانس شیمی معدنی

اصفهان

 Dinuclear Iron (III) Octaethylporphyrin with the Anionic Linker 4,4'-Azodi-(phenylcyanamide): Synthesis and Characterization

12

یازدهمین کنفرانس شیمی معدنی

اصفهان

Synthesis and Characterization of New Neodymium (III) Complexes with 2,2'-bipyridine and Phenylcyanamide Ligands.

 

13

یازدهمین کنفرانس شیمی معدنی

اصفهان

Preparation of a New Dinuclear Iron (III) Octaethylporphyrin from, Diazobicyclo [2,2,2] octane as bridging ligand

 

14

یازدهمین کنفرانس شیمی معدنی

اصفهان

Synthesis and Characterization of a New Dimeric Iron (III) Octaethylporphyrin Complex with 1, 4-Benzene Dicarboxylic Acid as Bridging Ligand.

15

دوازدهمین کنفرانس شیمی معدنی

رشت

The Reaction of Iron porphyrin with a Series of Lewis bases: piperidine, pipyrazin and Pyrrolidine

16

دوازدهمین کنفرانس شیمی معدنی

رشت

Theoretical investigation for prediction the stability of two crystalline form of OEPFeDicydH

17

دوازدهمین کنفرانس شیمی معدنی

رشت

Investigation of the effect of storage on Chemical and microbial

 quality of drinkable water resources

18

شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

رشت

تهیه و مطالعه ساختار مولکولی کمپلکس [OEPFeIII(Pz)2]ClO4

19

هفدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

همدان

تهیه و مطالعه ساختار مولکولی کمپلکس پنج کئوردینه ای [OEPFeIII(HDicyd)]

 

20

هجدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تبریز

مطالعه دومین ساختار کریستالی کمپلکس پنج کئوردینه ای[OEPFeIII(HDicyd)]

21

دومین کنفرانس کاربرد های نانو تکنولوژی در علوم پایه، مهندسی و پزشکی

مشهد

Removal of lead  (II) from aqueous solution by synthesized manganese dioxide nano particles

22

همایش ملی شیمی

مهاباد

Synthesisof novel 2- pyridyl-substituted 2,5-dihydro-2imino- and 2-amino-furan derivatives via a three component condensation of alkyl isocyanides and acetylenic esters with di-(2-pyridyl) ketone or 2-pyridinecarboxaldehyde.

23

همایش فناوری های نوین در صنایع شیمیایی

تهران

و كاربرد آنها در حذف آلودگي هاي سربTiO2, NiOسنتز نانوذرات

24

همایش شیمی

کرمان

حذف آلودگي هاي سرب با استفاده از نانو ذرات اکسید روی

25

پانزدهمین کنفرانس شیمی معدنی

سبزوار

Synthesis and Characterization of novel copper (II) complexes with phenanthroline and γ-Dispiro-iminolactone as a bidentate ligand

26

پانزدهمین کنفرانس شیمی معدنی

سبزوار

The Novel Cu (II) Schiff base complexes: Synthesis and characterization

27

پانزدهمین کنفرانس شیمی معدنی

سبزوار

Ultrasonic-assisted co-precipitation synthesis of lanthanum nickelate substituted with cobalt (La2Ni0.8Co0.2O4) nanoparticles

28

پانزدهمین کنفرانس شیمی معدنی

سبزوار

Study of the formation of cobalt- substituted lanthanum nickelate by co-precipitationmethod

29

پانزدهمین کنفرانس شیمی معدنی

سبزوار

Sonochemical synthesis and characterization of lanthanum nickelate substituted with iron nanoparticles

30

پانزدهمین کنفرانس شیمی معدنی

سبزوار

Synthesis of mixed metal oxides La2Ni0.2Fe0.8O4nanocrystals by a new co- precipitation method

31

پانزدهمین کنفرانس شیمی معدنی

سبزوار

Preparation and characterization of pure phase lanthanum nickelate mixed metal oxide nanocrystals by ultrasonic route

32

پانزدهمین کنفرانس شیمی معدنی

سبزوار

Synthesis of La2NiO4 Nano particles by Microwave co-precipitation techniques

33

پانزدهمین کنفرانس شیمی معدنی

سبزوار

Preparation of uniform nanoparticles of La2CuO4mixed metal oxides byMicrowave co-precipitation technique, and XRD, SEM and FTIR study

34

پانزدهمین کنفرانس شیمی معدنی

سبزوار

Controlled synthesis of highly ordered lanthanum cuperate mixed metal oxide nanoparticles using a miceller route

3) لیست مقالات  ISI

ردیف

عنوان مقاله علمي

نام ژورنال

1

 

New Class of Verdoheme Analogues with Weakly Coordinating Anions: The Structure of (µ-Oxo)bis[(octaethyloxoporphinato) iron(III)] Hexafluorophosphate

Inorganic Chemistry

2

Six-coordinate Iron(III) Porphyrin with DABCO and 4,4’-Bipy as Axial Ligand: Synthesis and Properties

 

Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry

3

 

Synthesis, molecular structure, and properties of six-coordinate iron(III) porphyrin, [OEPFe(Pz)2]ClO4

 

 

Inorganica Chimica Acta

4

 

Synthesis and structural determination of a new five-coordinate iron(III) porphyrin containing monoanion 1,4-phenyldicyanamide as axial ligand

 

Inorganica Chimica Acta

5

 

Crystal Structure of the Second Polymorph of Octaethylporphyrin Iron(III) with Monoanion 1,4- Phenyldicyanamide, [Fe(OEP)(DicydH)]

Journal of Chemical Crystallography

6

 

Synthesis and Spectroscopy Studies of New Neodymium(III) Complexes with Cyanamide Derivatives as N-donor Ligand

Journal of Iranian Chemical Society (JICS)

7

 

THIRD CRYSTAL STRUTURE OF µ-oxo- bis[(octaethylporphinato)Iron(III)], [(OEPFe)2O)]

 

Journal of Structural Chemistry

8

 

Axial Ligationof Iron(III) porphyrin with a Series of aliphatic Lewis bases: piperazinepiperidine and pyrrolidine

Russin Journal of Inorganic Chemistry

 

4) اجرا و همکاری در اجرای 5  طرح پژوهشی

محل تامین اعتبار طرح

نوع طرح

عنوان

ردیف

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

منطقه ای

بررسی کیفیت شیمیایی و میکروبی آبهای زاهدان

1

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

ملی

استفاده از نانو اکسیدهای فلزی برای حذف آلودگی های سرب

2

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

منطقه ای

سنتز و شناسایی کمپلکس تک هسته ای مس(II) با لیگاند دو دندانه ای 1،10 فنانترولین

3

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

منطقه ای

تهیه­ ی نانوساختارهای مغناطیسی و کاربرد آن در تهیه نانوکامپوزیت های پلیمری مغناطیسی

4

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

منطقه ای

سنتز مشتقات مالئات از طریق واکنش چند جزئی بر مبنای ایزوسیانیدها: واکنش 2مرکاپتو بنزوکسازول با ایزوسیانیدها و دی الکیل استیلن دی کربوکسیلات ها

5

 

5) سوابق تدریس

 

رديف

نام­ دانشگاه­يامؤسسه آموزشي وپژوهشي

 عنوان درس هاي تدریسی

1

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

شیمی معدنی پیشرفته (کارشناسی ارشد)

2

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

شیمی عمومی 1 و آزمایشگاه

3

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

شیمی عمومی 2 و آزمایشگاه

4

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

شیمی معدنی1 و آزمایشگاه

5

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

شیمی معدنی 2 و آزمایشگاه

6

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

شیمی آلی فلزی

7

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

نظریه گروه

8

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

شیمی هسته ای

9

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

سمینار موضوع روز

10

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

زبان تخصصی

11

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

بررسی متون شیمی

12

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

شیمی صنایع معدنی

 

9- سابقه آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد 

تدریس درس معدنی پیشرفته

داوری دو پایاننامه کارشناسی ارشد

استاد مشاور  4 مورد پایاننامه های کارشناسی ارشد شیمی معدنی

استاد راهنمای دو پایاننامه کارشناسی ارشد

 

1

کسب رتبه اول در بین فارغ التحصیلان کارشناسی

سال 76

2

3

کسب رتبه اول در بین فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد

کسب رتبه اول در بین ورودیها و فارغ التحصیلان دکتری

سال 82

سالهای   90و86

4

پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

سال 89

5

پژوهشگر منتخب در همایش زنان فجر آفرین استان سیستان و بلوچستان

سال 89

 

6          عضو کمیته اجرایی همایش کانی شناسی و بلور شناسی ایران- زاهدان سال 81

7          عضو کمیته اجرایی دهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران- زاهدان سال87

8          عضو کمیته اجرایی هجدهمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران- زاهدان سال  90

 9         عضو کمیته برگزاری جشنواره نشریات دانشجویی منطقه 14  سال 89

10        شرکت در بیش از 400 ساعت کارگاه های علمی، آموزشی، فرهنگی وعقیدتی
11        عضو بنیاد نخبگان و استعداد های درخشان از سال 88 
12        عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

 

عنوان

انتشارات

سطح

مولفین

1) کاربرد سونو شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

تالیف

 

مهدی شهرکی مصطفی حبیبی خراسانی

محمد رضا حسینی طباطبایی ژیلا صفاری

2) زبان تخصصی برای دانشجویان شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

تالیف

 

مهدی شهرکی مصطفی حبیبی خراسانی

محمد رضا حسینی طباطبایی ژیلا صفاری