هیأت علمی

کاظم شعبانی گورجی

مشخصات فردي

نام و نام خانوادگي: كاظم شعباني گورجي           نام پدر: محمد                 شماره شناسنامه: 374                            محل تولد: رودسر (استان گیلان)                       تاريخ تولد: 3/6/1354        وضعيت تاهل: متاهل                             شماره ملي: 6319461241       پست الكترونيك: ksg1354@yahoo.com       همراه: 09155435965                 آدرس: زاهدان- خیابان دانشگاه- مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی- دانشکده علوم پایهگروه زمین شناسی

سوابق تحصيلي

 

 

رديف

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي-گرايش

تاريخ اخذ مدرك

موسسه اخذ مدرك

شهر اخذ مدرك

1

ديپلم

علوم تجربي

1372

دبيرستان شهيد چمران رحيم آباد

رودسر(استان گيلان)

2

كارشناسي

زمين شناسي

1376

دانشگاه تهران

تهران

3

كارشناسي ارشد

زمين شناسي- رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي

1379

دانشگاه تهران

تهران

4

دکتری

زمين شناسي- رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي

1391

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران

تهران

 

 عنوان پایان نامه كارشناسي ارشد

"مطالعه رسوب شناسي و عوامل زمين شناسي موثر در بار رسوبي رودخانه پل رود، استان گيلان"

موضوع اين پایان نامه، طرح پژوهشی مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه تهران (طرح پژوهشي شماره 38/1/512) بوده است.

عنوان رساله دکتری

" تاریخچه رسوبگذاری، ژئوشیمی، برخاستگاه و جایگاه تکتونیکی فلیش های ائوسن سراوان، جنوب شرق ایران "

 

سوابق تدریس

 

 

رديف

نام محل تدريس

نام درس

مقطع تدريس

سال تحصيلي

شروع

پايان

1

دانشگاه سيستان و بلوچستان

زمين شناسي نفت

كارشناسي

1383

1386

2

"

سنگ شناسي رسوبي

"

1381

1384

3

 

"

زمين شناسي زيرزميني

 

"

1384

ادامه دارد

4

دانشگاه آزاد اسلامي- واحد زاهدان

زمين شناسي فيزيكي

 

"

1380

1390

5

 

"

زمين شناسي زير زميني

 

"

1380

ادامه دارد

6

 

"

زمين شناسي محيط زيست

 

"

1382

ادامه دارد

7

 

"

رسوب شناسي

 

"

1380

ادامه دارد

8

 

"

محيط هاي رسوبي

 

"

1381

ادامه دارد

9

"

ژئومورفولوژي

"

1380

1386

10

 

"

سنگ شناسي رسوبي

 

"

1380

ادامه دارد

11

"

زمين ريخت شناسي

"

1380

1386

12

 

"

سنگ شناسی غیر کربناتها

کارشناسی ارشد

1386

ادامه دارد

13

 

"

سنگ شناسی کربناتها

 

"

1391

ادامه دارد

14

"

زمین شناسی تحت الارضی

"

1386

1391

15

 

"

زئومورفولوژی کارست

 

"

1391

ادامه دارد

16

 

"

روش تحقیق

 

"

1391

ادامه دارد

17

علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان

رخساره های تبخیری

دکتری

1391

ادامه دارد

18

مجتمع آموزش جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

ژئومورفولوژي

كارداني

1379

ادامه دارد

19

"

زمين شناسي عمومي

"

1379

"

20

"

زمین شناسی کاربردی

کارشناسی

1386

"

21

"

ژئومورفولوژی کاربردی

"

1386

"

22

"

رسوب شناسی کاربردی

"

1386

"

 

"

روشهای برآورد فرسایش و رسوب

"

1386

"

23

 

"

شناسايي كانون هاي بحران فرسايش بادي

كارشناسان كشاورزي كشور افغانستان

1383

1383 

 

مقالات ارائه شده در سمينارها(کلیه مقالات به صورت سخنرانی بوده اند)

 

رديف

عنوان

تاريخ برگزاري

عنوان سمينار يا كنفرانس

محل بركزاري

نام همكاران

1

بررسي فرسايش خاك در باغات چاي لاهيجان

1378

ششمين كنگره ملی علوم خاك ايران

دانشگاه فردوسي مشهد

رمضان بخشي پور

2

بررسي رسوبدهي حوزه آبخيز پل رود

1378

هجدهمين گردهمايي ملی علوم زمين

سازمان زمين شناسي كشور

-

3

مطالعه رسوب شناسي و عوامل زمين شناسي موثر در بار رسوبي رودخانه پل رود

1379

چهارمين همايش ملی انجمن زمين شناسي ايران

دانشگاه تبريز

عبدالحسين اميني

4

ماسه هاي رودخانه اي عهد حاضر، تركيب و شاخص توليد ماسه

1380

بيستمين گردهمايي ملی علوم زمين

سازمان زمين شناسي كشور

-

5

بررسي علل افزايش نمايي غير پيوسته اندازه ذرات در رسوبات رودخانه اي

1381

ششمين همايش ملی انجمن زمين شناسي ايران

دانشگاه شهيد باهنر كرمان

جعفر رهنما راد

6

ارزيابي خطر زمين لغزه به كمك آمار چند متغيره

1384

كنفرانس بين المللي مخاطرات زمين

دانشگاه تبريز

-

7

منشایابی رسوبات دشت سیستان

(استان سیستان و بلوچستان)

1389

 

چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور مشهد

حسین عاقبت بخیر

8

منشایابی رسوبات بادی مخزن شماره 4 چاه نیمه زابل با استفاده از مورفوسکوپی، همراه با راهکارهای حفاظتی

1390

اولین کنگره بین المللی پدیده گرد و غبار و مقابله با آثار زیانبار آن

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

مهدی جدیدالاسلامی

9

Study of Discontinuous Exponential Increase of Grain Size in Polrud Streambed Sediments, North of Iran

2006

4th International Conference of WSEAS.

This paper is also accepted for journal publication in the WSEAS transactions

Italy- Venice

Shahab varkuhi

10

زمین شیمی ماسه سنگ های توربیدایتی ائوسن سراوان، جنوب خاوری ایران

1392

اولین همایش ملی زمین شیمی کاربردی ایران

دانشگاه دامغان

سید رضا موسوی حرمی- اسداله محبوبی

 

 

  مقالات چاپ شده در مجلات 

 

رديف

عنوان

نام مجله

تاريخ چاپ

نام ناشر

نام همكاران

1

مطالعه رسوبات و عوامل زمين شناسي موثر در بار رسوبي رودخانه پل رود

مجله علوم دانشگاه تهران

1379

نشر دانشگاه تهران

عبدالحسين اميني

2

برخاستگاه و جایگاه تکتونیکی ماسه سنگ های توربیدیتی ائوسن سراوان، جنوب خاوری ایران

فصلنامه علوم زمین سازمان زمین شناسی کشور

 (ISI paper)

در نوبت چاپ (تاریخ اخذ پذیرش 15/3/1391)

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی

سید رضا موسوی حرمی، اسداله محبوبی، خسرو خسرو تهرانی

3

پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های توربیدایتی ائوسن واحد زابلی، جنوب شرقی ایران

فصلنامه زمین شناسی کاربردی

اسفند 1391

دانشگاه آزاد اسلامی

 

-

4

Petrography and geochemistry of the Eocene Saravan turbidite sandstones, provenance and tectonic setting

Indian Journal of Science and Technology (ISI paper)

در نوبت چاپ (تاریخ اخذ پذیرش 16/3/2013)

Informatics (India) Ltd. on behalf of Indian Society for Education and Environment

Reza Moussavi-Harami, Asadolla Mahboubi

 

 

 طرح های پژوهشی

 

رديف

عنوان طرح پژوهشی

سمت

تاريخ شروع

تاریخ اتمام

محل تصویب

محل اجرا

1

مطالعه رسوب شناسی و ویژگی های ژئوشیمیایی توالی های توربیدایتی واحد زابلی، استان سیستان و بلوچستان

مجری

1/4/1390

1/7/1391

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

استان سیستان و بلوچستان (انجام شده)

2

پالئوایکنولوژی اثر فسیل های نهشته های فلیشی ائوسن منطقه سراوان و زابلی (مهرستاناستان سیستان و بلوچستان

مجری

1/3/1392

1/3/1393

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

استان سیستان و بلوچستان (در حال انجام)

تشویق ها و تقدیر نامه ها

ردیف

عنوان

محل

تاریخ

1

پزوهشگر برتر آموزشی

سازمان آموزش، تحقیقات و ترویج وزارت جهاد کشاورزی

1385

2

کارمند نمونه با خدمات ارزشمند و برجسته

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی

1387

3

راهنمایی دانشجویان مرکز آموزش شهید خیابانیان در ششمین همایش مقالات دانشجویی

 

"

1388

4

همکاری موثر و ثمر بخش در توسعه جایگاه و نقش نظارت و ارزشیابی

 

"

1386

5

مدرس نمونه

مجتمع آموزش شهید خیابانیان جهاد کشاورزی استان س و ب

1380 و 1384

6

استاد برگزیده آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

1392

 سوابق شغلی

 

ردیف

عنوان

محل خدمت

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

1

مشمول هیئت علمی

مجتمع آموزش جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

1379

1382

2

مدیر گروه منابع طبیعی، آب و خاک

"

1383

1388

3

مسئول نظارت و ارزشیابی

"

1379

1388

4

مسئول ستادی طرح ملی تدوین استاندارد های آموزشی مشاغل روستایی و کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

 

"

1381

 

1383

5

عضو کمیته تخصصی تهیه و تدوین دوره کارشناسی علمی- کاربردی آبخیزداری با گرایش فرسایش و رسوب

موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی وزارت جهاد کشاورزی

1381

1383

6

عضو کمیسیون استاندارد: 1- تعیین پتانسیل تورم یا نشست یک بعدی خاکهای چسبنده - روش آزمون 2- تعیین خصوصیات تحکیم یک بعدی خاکها - روش آزمون

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران-

استانداردهای مورد بررسی شانزدهمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد مواد معدنی، آذر ماه 1382

1382

1382

7

عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان سیستان و بلوچستان

 

سیستان و بلوچستان

1391

ادامه دارد

8

مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد زمین شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

1391

ادامه دارد