هیأت علمی

کربلائی هرفته

فاطمه صغری کربلائی هرفته

دارای مدرک فوق لیسانس روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی از

دانشگاه آزاد بیرجند  و دانشجوی دکتری تخصصی علوم و تحقیقات تهران

پست الکترونیکیkarbalai_996@yahoo.com

عضو هیات علمی گروه روانشناسی

 

کتاب تالیفی

عنوان کتاب

مولفین

محل نشر

انتشارات

سال چاپ

روانشناسی بازی

فاطمه صغری کربلایی هرفته

دانشگاه ازاد اسلامی

 

1386

کتاب ترجمه شده

عنوان کتاب

ترجمه

محل نشر

انتشارات

سال چاپ

DC:0-3R

طبقه بندی تشخیص بهداشت روانی اختلالات مربوط به رشد نوزادی و اوایل کودکی

فاطمه صغری کربلایی هرفته

دانشگاه ازاد اسلامی

 

1388

مقالات چاپ شده در مجلات فارسی

عنوان مقاله

نام مجله

ناشر

شماره مجله

تاریخ

بررسی رابطه بین مرکز کنترل درونی و بیرونی و پیشرفت تحصیلی و مقایسه آن در دانش آموزان پسر تیز هوش و عادی

علوم تربیتی و روانشناسی  علمی - ترویجی

 

سال اول، شماره اول

اسفند 1383

رابطه بین اعتقادات اسلامی و سلامت روانی دانشجویان

مطالعات علوم تربیتی

 

سال اول ، شماره دوم

 

بهمن 1386

 

اختلالات یادگیری کودکان

اسوه

 

سال هشتم شماره 7

 

مهر ماه 84

نتایج جالبی از مقایسه کنترل درونی و بیرونی در پیشرفت تحصیلی تیزهوشان و افراد عادی

اسوه

 

سال هشتم شماره 9

آذر ماه 84

نقش انگیزش در پیشرفت تحصیلی و عوامل موثر درآن

اسوه

 

سال چارم شماره 11

بهمن ماه 80

زینب پیام آور عاشورا

اسوه

 

سال نهم  شماره 2و3

خرداد ماه 85  

 

مقاله چاپ شده درنشریات خارجی

Date

country

Publisher title

Paper title

  16 Oct 2013

India

 Journal of Social Issues & Humanities (JournalSIH) (ISC Master Journal list)

 Vol 1, No 4.

 An Investigation of the Relationship between Cultural Intelligence and Organizational Commitment within Office Workers of Zahedan Department of Education