هیأت علمی

یاراحمدزهی

الف مشخصات فردی

نام:حامد  نام خانوادگی یاراحمدزهی  فرزند : عبدالرحمن  تاریخ تولد : 23/11/1360

محل تولدخاش  میزان تحصیلات : دکترای تخصصي (Ph.D)

محل تحصیلتهران رشته تحصیلی : زمین شناسی گرایش چینه شناسی و فسیل شناسی

 تخصصی اصلی: مطالعه فرامینیفرهای کربونیفر بالایی و پرمین زیرین

شغل: عضو هیئت علمی  محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

آدرس : زاهدان - خیابان دانشگاه مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی

پست الکترونیک : hamed.yarahmadzahi@gmail.com

Hamed.yarahmadzahi@iauzah.ac.ir

دانشکده اصلی: 

 

سوابق تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش

درجه علمی

دانشگاه

شهر

کشور

تاریخ فراغت از تحصیل

زمین شناسی

محض

کارشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان

زاهدان

ایران

1383

زمین شناسی

چینه و فسیل

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

تهران

ایران

1385

زمین شناسی

چینه و فسیل

دکتری

علوم و تحقیقات تهران

تهران

ایران

1390

 
 

پایان نامه ها

عنوان پایان نامه

مقطع تحصیلی

استاد راهنما

استاد مشاور

چینه نگاری سنگی و محیط رسوبی نهشته های ائوسن جنوب شرق خاش

کارشناسی

دکتر جعفر رهنما راد

دکتر محمد نبی گرگیج

لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی سازند جمال در منطقه بزمان برش سراب

کارشناسی ارشد

دکتر سید علی آقانباتی

دکتر احمد زواره ای

چینه نگاری زیستی فوزولین ها و چینه نگاری سکانسی نهشته های پرمین زیرین ایران مرکزی(نواحی اصفهان،شهرضا، آباده و یزد)

دکتری

دکتر سید علی آقانباتی

دکتر محمد نبی گرگیج

 

دکتر عبدالله سعیدی

 

 

سابقه ارائه خدمات آموزشی

موسسه محل تدریس

سمت

عنوان درس

از تاریخ

تا تاریخ

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

مدرس

زمین شناسی ایران

87

92

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

مدرس

زمین شناسی صحرایی

85

92

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

مدرس

چینه شناسی

89

91

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

مدرس

دیرینه شناسی 1

89

91

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

مدرس

دیرینه 2

88

92

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

مدرس

میکروفاسیس

90

92

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

مدرس

لیتواستراتیگرافی

90

92

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

مدرس

زبان تخصصی

91

92

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

مدرس

زمین شناسی تحت الارضی

91

92

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

مدرس

ژئومورفولوژی

91

92

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

مدرس

عملیات زمین شناسی ایران

85

92

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

 مدرس

 چینه شناسی و فسیل شناسی علوم تجربی

 88

 ------------------

 
 
 

1- معرفی چندین گونه و زیر گونه از ایران در دنیا

 Eridotrypella alborzensis    Tolokonnikova Ernst and Yarahmadzahi  2011 

  از سازند خوش ییلاق در البرز شرقی

Fistuliphragma modica   Ernst,Tolokonnikava and Yarahmadzahi 2012

 از سازند شیشتو 1 در ناحیه طبس  

  Pseudoacutella partoazari   Yarahmadzahi  and Vachard 2014

از سازند عمارت در ناحیه گدوک البرز مرکزی

 Planoendothyra persica  Yarahmadzahi  and Vachard 2016

از سازند زلدودر ناحیه ازبک کوه طبس

 Rectogordius iranicus gadukensis  Yarahmadzahi  and Vachard 2016

از سازند عمارت در ناحیه گدوک البرز مرکزی

2-  طرح های تحقیقاتی:

2- سرپرست اکیپ صحرایی پروژه پی جویی منابع معدنی  از سراوان تا پیشین، با شرکت ایمیدرو  در سال 93

3- سرپرست اکیپ صحرایی پروژه پی جویی منابع معدنی  از جنوب سراوان ، با شرکت اسپیر در سال 93

4- مجری تهیه نقشه 1.25.000به شماره برگه SE-3-8047 واقع در ورقه 1:100000 کورین در حال اجرا

5- مجری تهیه نقشه 1.25.000به شماره برگه NW-1-8046 واقع در ورقه 1:100000 زیروکی در حال اجرا

6- مجری تهیه نقشه 1.25.000به شماره برگه SW-1-8046 واقع در ورقه 1:100000 زیروکی در حال اجرا

7- بعنوان همکار چینه شناس در تهیه یک برگ نقشه زمین شناسی به نام رودان   1:50000 شرکت رگا زمین ساخت( پروِژه شرکت ملی نفت) در سال1395

8- بعنوان همکار چینه شناس در تهیه یک برگ نقشه زمین شناسی به نام گناری   1:50000 شرکت رگا زمین ساخت( پروِژه شرکت ملی نفت) در سال 1395

9- بعنوان همکار چینه شناس در تهیه یک برگ نقشه زمین شناسی به نام میناب   1:50000 شرکت رگا زمین ساخت( پروِژه شرکت ملی نفت) در سال 1395

10- بعنوان همکار چینه شناس در تهیه یک برگ نقشه زمین شناسی به نام زیارت علی   1:50000 شرکت رگا زمین ساخت( پروِژه شرکت ملی نفت) در سال 1395

11- بعنوان همکار چینه شناس در تهیه یک برگ نقشه زمین شناسی به نام بندر سیریک   1:50000 شرکت رگا زمین ساخت( پروِژه شرکت ملی نفت) در سال 1395

12- مجري طرح" مطالعه بريوزوئرهاي نهشته هاي پرمين زيرين سازند چيلي در ناحيه دلگان(برش سراب )" در سال 90

13- مجري طرح " مطالعه فراميني فر هاي كوچك پرمين زيرين در بلوك كلمرد برش راهدار " در سال 90

14- مجری طرح" مطالعه بریوزوئرهای نهشته های دونین شرق طبس(برش کال سردر)" در سال 92

15- مجری طرح "مطالعه فرامینی فرهای کوچک نهشته هاي پرمین زیرین در جنوب بلوک لوت(برش بدوك)" در سال 93

16- مجری طرح"مطالعه فرهای نهشته هاي کربونیفر بالایی و پرمین زیرین در البرز مرکزی(برش گدوک)" در سال 93

17-  مجری طرح"مطالعه فرامینی­فرهای کوچک نهشته هاي کربونیفر بالایی و پرمین زیرین در ایران مرکزی(برش ازبک کوه)" در سال 95

18- سرپرست اکیپ صحرایی پروژه پی جویی منابع معدنی  منطقه قرقروک شمال زاهدان، با شرکت ایمیدرو  در سال 95

3- مقالاتچاپ شده درنشریات خارجی

 Yarahmadzahi, Hamed, Vachard, Daniel. The uppermost Carboniferous (Gzhelian)-Lower Permian (Asselian) stratigraphy and smaller foraminifers of the Ozbak-Kuh region (Tabas Block, east central Iran), Geological journal, (in press).

Yarahmadzahi, Hamed, Vachard, Daniel and Dibadin, Bahareh.2016. Smaller foraminifers from the Lower Permian Emarat Formation, East of Firuzkuh (Central Alborz, Iran). Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia (in press).

T.V. Filimonova, M.N. Gorgij, Yarahmadzahi, Hamed, E.Ja. Leven, 2015. Lower Permian Smaller Foraminifers from the Rahdar Section Central Iran. Stratigraphy and Geological Correlation, Vol. 23, No. 4, pp. 375–386

Yarahmadzahi, Hamed, Vachard, Daniel,and Gorgij, Mohammad Nabi, 2014a. First record of Sakmarian Smaller Foraminifersfrom the Sarabsection (South lut Bolck in Central Iran) Arabian Journal of Geosciences  1-9. DOI 10.1007/s12517-014-1431-x

Yarahmadzahi, Hamed, Vachard, Daniel ,2014b. Paleobiogeographic significance of a new ozawainelloid fusulinid Pseudoacutella partoazari n. sp., from the Asselian (lowermost Permian) of Gaduk (Central Alborz, Iran). Revue de micropaléontologie 57 , 117–124

Yarahmadzahi, Hamed, Ernst, Andrej, Tolokonnikova, Zoya& Sahebzadeh, Behrooz,2013. Mackinneyella (Morozova and Lisitsyn,1996) FenestrateGenus Described for the First Time from the Devonian Deposits. Open Journalof Geology, 3:294-299

Ernst, Andrej, Tolokonnikova, Zoya& Yarahmadzahi, Hamed,2012. Upper  Devonian)Frasnian (Bryozoa from the Shishtu1  Formation of Niaz area (easternTabas, central Iran. ( Revue dePaléobiologie, Genève,  31(1) 1-14

Yarahmadzahi, Hamed, Ernst, Andrej& Gorgij, Mohammad Nabi, 2012  .Fistulipora microparallela) Yang and Lu, 1962) from Lower Permian Bryozoans of Lut Block, Central Iran.  Iranian Journal of Earth Sciences,4:120-124

Tolokonnikova, Zoya, Ernst, Andrej& Yarahmadzahi, Hamed 2011 .Frasnian bryozoans) Late Devonian (from the Khoshyeilagh Section, Alborz Mountains (northern Iran) Paläontologische Zeitschrift, 85:393-405

Ernst, Andrej, Yarahmadzahi, Hamed. & Gorgij,MohammadNabi, 2010. Sakmarian Bryozoa from the Dalgan area) Sarab section), southeastern Iran. Paläontologie, Stratigraphie, Fazies, 18: 75-89

 

4- مقالاتچاپ شده در نشریات فارسی

1.      یاراحمدزهی،حارنست،آ،1387مطالعه بريوزوئرهاي بخش زيرين سازندجمال درمنطقه بزمان( برش سراب) .فصلنامه زمین شناسی کاربردی، زاهدان

2.      بخشنده،ل.،یاراحمدزهی،ح.، آقانباتی،ع.، 1389 بايوزوناسيون رسوبات كامپانين مايستريشتين درحوضه كپه داغ براساس فرامينيفرهاي پلانكتوني( برش مزدوران)، فصلنامه زمين شناسي كاربردي دانشگاه آزاد واحد زاهدان.

3.      یاراحمدزهی،ح.،گرگیج،م.ن.، آقانباتی،ع.،و سعیدی،ع.،1392 بیواستراتیگرافی فوزولینهای پرمین زیرین سازندچیلی(عضوگروهخان) درناحیه کلمرد،شرق ایران مرکزی(برش راهدار) ، فصلنامه علوم زمین سازمان زمین شناسی کشور

5- مقالات ارائه شده در همایشها

 1- یاراحمدزهی،ح.،گرگیج،م.ن.، 1392، یافتههای نوین از توالیهای پرمین زیرین(ساکمارین) دربلوکلوت،برش سراب،سی دومین گردهمایی و اولین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور

2- حبیبی مود،ش.،گرگیج،م.ن، یاراحمدزهی،ح.،خسروتهرانی،خ.،1392، معرفی سازندچاه شور ازنهشتههای کرتاسه پسین درجنوب غرب بیرجند(برش چاه شور)، سی دومین گردهمایی و اولین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور

3- ياراحمدزهي ،ح.،1392،چینه نگاری زیستی فوزولینهای مرز کربونیفر- پرمین در زون سیرجان منطقه شهرضا برش اسد آباد، سمینار تخصصی چینه شناسی ایران، سازمان زمین شناسی کشور

4- ياراحمدزهي ،ح.، گرگيج ،م.ن.،1390،يافته هاي جديد ازمرز كربونيفر- پرمين درناحيه شهرضا (برش اسد آباد)، سي امين همايش سازمان زمين شناسي كشور

5- ياراحمدزهي ،ح.،گرگيج ،م.ن. ،" بيواستراتيگرافي فرامينيفرهاي كوچك سازندچيلي (ازگروهخان)شرق ايران مركزي،بلوك كلمرد،برش راهدار" پانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران

6- جمشيدزاده .،ز.، حبيبي مود ،ش.، ياراحمدزهي ،ح 1389 آناليز رخسارهها و تعيين محيط رسوبي برش دغال درشمالشرق نهبندان، پنجمين همايش علمي زمين شناسي و محيط زيست دانشگاه اسلامشهر

7- شهرکی نسب،م.، گرگیج، م.ن.، یاراحمدزهی،ح.، حسن زاده اشجاری، ز.، میرکازهی،ف.، ، ریز رخسارهها و محیط رسوبی نهشتههای کربونیفرزیرینبخش E,Dسازندگچال درناحیهطبس (برش حسوم) ، دومین همایش زمین شناسی فلات قاره ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند.

8- میرکازهی،ف.، گرگیج، م.ن.، یاراحمدزهی،ح.، حسن زاده اشجاری، ز.،شهرکی نسب، م.،

ریز رخسارهها و محیط رسوبی نهشتههای پرمین زیرین سازندچیلی درناحیه طبس (برش حسوم) ، دومین همایش زمین شناسی فلات قاره ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند.

1- پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی در سال 93

2- پژوهشگر برتر دانشگاههای  آزاد استان سیستان و بلوچستان در سال 93